شناخت منهج سکولارزده های به ظاهر مسلمان وواکنش شرعی به آن

 شناخت منهج سکولارزده های به ظاهر مسلمان وواکنش شرعی به آن

به قلم : کاوه مریوانی

امام عبدالله بن مبارک می‌گوید : « کسی که بدعتش بر ما پوشیده باشد، دوستان و آشناهایش بر ما پوشیده نیست.»(یعنی کسی که معلوم نبود که بدعتی است یانه، از طریق دوستانش شناخته می‌شود؛ اگر با اهل بدعت دوستی داشت بدعتی است و…)

به همین خاطر ما مردم و حال آنها را از کسانی که از آنها دفاع می‌کنند، می‌شناسیم و از گرایشات و جانبداری های شان آنها را  طبقه‌بندی کرده و جدا می‌کنیم؛ و کسی که سخنان صریحش بر ما پوشیده باشد، آنها را از طرز سخن گفتنشان و دفاع شان می‌شناسیم.

مدافعان دموکراسی و سکولاریسم که نقابی اسلامی بر چهره زده اند تنها خود را فاش و طبقه‌بندی نکردند بلکه همراه آنان هرکس که از باطل این مدافعان طواغیت دفاع کرد و آنها را تعظیم کرده و به آنها درخشش داد با آنکه می‌داند که آنها مدافع کفر سکولاریسم و دموکراسی هستند، طبقه‌بندی و آشکار شد.

این اشخاص دورو و متلون که تا دیروز قصد داشتند که برای آنها در میان جوانان جریان بیداری اسلامی که ستاره‌ی آن در حال صعود بود و بر بیشتری سرزمینها و جماعت ها تسلط و تفوق داشت، جایگاهی پیدا شود؛ ولی امروز بخاطر تمییع منهج شان و برگشت از این راه، علیه این جریان در حال دسیسه چینی هستند؛ و اینها آشکار و برملا شده و با دفاع شان از  دین سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها، حقیقت شان ظاهر می‌شود؛ حامیان دین سکولاریسم و دموکراسی آن عمامه داران که علم و عمر خود را در دفاع از سکولاریسم و سکولاریستها و بدنام ساختن کسانی که خواستار تشکیل جامعه ای اسلامی و دعوت به قیام علیه طواغیت کرده‌است، تسخیر کرده‌اند.

این دورو های متلون با مشاهده‌ی به صف پیوستن های شان و همزمان دشمنی شان با کسانی که از این مدافعان طواغیت پرده برداری می‌کنند، حال شان بر اشخاص باهوش پوشیده باقی نمی ماند.

و ما پایدار هستیم و با برملا ساختن افتضاحات و انحرافات عمامه های سؤ شان که از آنها دفاع می‌کنند، به شدت با آنها مقابله کرده و آنها را دفع می‌کنیم تا اینکه از باطل شان بیزاری اعلام کنند یا اینکه مثل بقیه به صراحت اعلام کنند که : « ما اصلاً از جریان حامیان قانون شریعت الله نیستیم و مثل سکولاریستهای مخلص از آن بیزار هستیم.»

وقت آن رسیده است که یا شبکه های به ظاهر اسلام گرای کلمه و نور و توحید و… و گروههای مسلحی چون جیش العدل و الفرقان و… دست از دین سکولاریسم و دموکراسی سکولاریستها و همراهی با سکولاریستهای مرتد و دشمنان قانون شریعت الله بر دارند  و به صف اهل سنت برگردند یا اینکه اهل سنت دست از این دشمنان پنهان بردارند که با هر کافر و مرتدی بر علیه قانون شریعت الله متحد شده اند .

دیدگاهتان را بنویسید