مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۵) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۵) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

تهیه شده در:  کمیته شرعی جماعة التوحیدو الجهاد بیت المقدس

ذي الحجة ۱۴۳۰

*حکم به غیر ما انزل الله در حالات زیر کفر اکبر به شمار می آید:

– حاکم به غیر ما انزل الله، منکر حقانیت حکم الله و رسول باشد یا حکم به غیر ما انزل الله را جایز و حلال بداند.

– حاکم بغیر ما انزل الله، منکر این نباشد که حکم الله و رسولش حق است اما معتقدباشد که حکم غیر رسول صلی الله علیه وسلم از حکم آن حضرت بهتر و شاملتر و کاملتر است.

– معتقد نباشد که حکم غیر از حکم الله و رسولش بهتر است بلکه معتقد باشد که مانند آن است.

– معتقد نباشد که حکم حاکم بغیر ما انزل الله، مثل ومانند حکم الله و رسولش است چه برسد به اینکه بهتر از آن باشد اما با این حال معتقد به جواز حکم مخالف حکم الله ورسولش باشد.

– حاکمی که از حکم بما انزل الله رویگردانی کرده و مطلقاً مطابق شریعت الله حکم نمی کند.

– حاکمی که از روی کینه و کراهت و دشمنی با آنچه الله تعالی نازل کرده، حکم بما انزل الله نکند.

– حاکمی که مرتکب “تبدیل”  و تغییر در شریعت می شود فرقی نمی کند که این شریعت مبدّل از جانب خودش باشد یا از دیگر طواغیت گرفته شده باشد و فرقی نمی کند که این شریعت مبدّل را به دین الله منتسب کند یا به خود  و هوای نفسش و  هوا و هوس بشر.

– حاکمی که قوانین و شرائع سکولاریستی را تأیید کرده و ترویج دهد- از طریق دادگاه های دارای مرجع و مستند-

– حاکمی که از روی اطاعت از مشرکین (سکولاریستها) و موالات با آنان، حکم بما انزل الله نکند.

– حاکمی که اقدام به انجام تشریع و قانونگذاری و وضع قوانین مخالف شریعت الله تعالی می کند.

*حکم به غیر ما انزل الله در دو حالت کفر اصغر است:

– برای رسیدن به حکم الله تلاش کند اما موفق نشود.

– شهوت و هوای نفسش او را وادار کند که در قضیه ای معین از حکم الله تعالی عدول کند.چنین کسی در صورت وجود این شروط تکفیر نمی شود:

– اعتقادش سالم باشد و معتقد به وجوب تحاکم به شریعت الله باشد و احساس گناه کند.

– در مسائل اندکی باشد اما اگر عادت او تحاکم یا حکم به غیر شریعت باشد کافر می شود.

– از روی قانون و یا عرف ویا تعمیم نباشد.

– در قضیه ای معین باشد نه عام.

*کفر و ارتداد طواغیت حکم در عصر ما از چندین باب می باشد:

از باب تشریع مع الله و وضع قوانین سکولاریستی مخالف شریعت الله تکفیر می شوند.

-از باب اطاعت کردنشان از قانونگذاران سکولارمنطقه ای و بین المللی و … و پیروی از قوانین سکولار کفری آنها، تکفیر می شوند.

– از باب موالات با کفار سکولار و حمایت از آنان و یاری دادنشان با لشکر و سلاح و مال و اقتصاد، تکفیر می شوند.

– از باب اخوت و  برادریشان با کفار سکولارشرق و غرب و دوستی و مودت و محبتشان با آنان، تکفیر می شوند.

– از باب محاربه و مبارزه شان با اولیاء الله و یاری و کمک به مشرکین (سکولاریستها) و یاری دادنشان علیه مسلمین، تکفیر می شوند.

– از باب امتناع از شرائع و تعطیل فرائض و تحریم واجبات شرعی و استحلال حرام در قوانینی که تحکیم می کنند تکفیرمی شوند.

– از باب استهزاء به دین و اجازه دادن به مسخره کنندگان دین و حمایت از آنان تحت عناوین آزادی بیان و آزادی های شخصی و… تکفیر می شوند.

* خروج و قیام علیه حاکم دو شرط دارد:

– مرتکب کفر بواح آشکار شود.

– قدرتی وجود داشته باشد که به مسلمین امکان خروج و قیام علیه او را بدهد.

********

دیدگاهتان را بنویسید