جایگاه کنونی دوله و سلفیت خاص نجدیت در زمین واقع و ذهنیات مسلمین

جایگاه کنونی دوله و سلفیت خاص نجدیت در زمین واقع و ذهنیات مسلمین

ارائه : عبدالله مسلم

چنین به نظر می رسد از زمانی که دوله از حکومت تبدیل به جماعت و گروه شده است و این گروه هم روز به روز در حال کوچتر شدن می باشد در زمین واقع به اتمام رسیده است و در ذهنیات نیز دارد به اتمام می رسد و آنچه از آن باقی مانده است مشتی مناصر مجازی غالی و شبه غالی نجدی هستند که با همدیگر به شدت درگیر هستند و هربار که یک طیف از آنان بیشتر قدرت می گیرد طیف دیگر را زندانی می کند و همین کار در حال تکرار شدن است طوری که علمایشان تمام شدند و طالبان علمشان هم تمام شدند. اکنون چه کسی برایشان مانده است؟

سلفیت خاص نجدیت اگر دستشان به اسلحه بیوفتد مثل گروه جولانی و احرار و جیش علوش و دوله و دهها گروه دیگر به جان هم می فتند و هیچکدام آن دیگری را قبول ندارد و اگر دارای اسلحه هم نباشند باز هیچ شیخی مریدان آن دسته ی  دیگر را قبول ندارد و تفرق و چند دسته شدن جزئی از جوهره ای این سلفیت خاص نجدی شده است .

این تفکر اگر مثل ابومحمد مقدسی برای چند روز وارد اردوگاه مجاهدینی چون عبدالله عزام رحمه الله شود باز با مطرح کردن اتهاماتی چون قبوری بودن و مشرک بودن و سد شدن در برابر دعوت توحید و دهها بهانه ی دیگر سعی در دلسرد کردن مجاهدین و حتی ایجاد انشقاق و… می کنند .

اگر دوله به تدریج در زمین واقع و ذهنیات مسلمین در حال به حاشیه رانده شدن است، بدون شک باید گفت که مذهب سلفیت خاص نجدیت هم با آزمایشاتی که پس داده در حال کم رنگ و به حاشیه رانده شدن و حتی در حال پاک شدن از واقع مسلمین شریعت گرا است .

دیدگاهتان را بنویسید