تناقضات شیوخ دارالکفر نشین اردن و انگلیس و… پیامی به گروه فتاحی

تناقضات شیوخ دارالکفر نشین اردن و انگلیس و… پیامی به گروه فتاحی

به قلم : م. صادقی سقزی

گروه فتاحی که دم از جهاد و دفاع از اهل سنت می زند مثل کبک سر خود را در سوراخی فرو برده اند و حتی حاضر نیستند که دنبال گروهی که درآن هستند تحقیق کنند و ببینند با چه کسانی (نمی گویم تحالف چون به مزاج  آنها سازگارنیست می گویم)هم پیمان شده است برضد مجاهدان الله که به انها می گویند خوارج ، پناه برالله آنها ازاین صفت برئ هستند

ای کسی که دنبارو ناتو از کانال جولانی خائن و فتاحی و… شده ای و در جبهه ی آنها می جنگی :  ببین هم پیمانتان بیشترشان یا نوکر حکومت سکولار و مرتد ترکیه و عربستان طاغوت هستند یا ادعای دمکراسی می کنند.

 یک سئوال دارم آیا در کردستان خودمان حزبهای دمکراسی خواه وجود ندارد مثل حزب دمکرات کردسان آیا بیشترآنها نمازنمی خوانند چراآنها راتکفیرمی کنید اما این مزدوران آشکار ترکیه و ناتو و آمریکا را  که عملا قانون شریعت الله را کنار گذاشته اند و به قوانین وضعی حکم می کنند را نه ؟ مگر چه فرقی باهم دارند مگر همه ی آنها عملا در مسیر دموکراسی و خدمت به کفار ناتو و آمریکا نیستند؟ اگرآنهارا تکفیرنمی کنید پس حزب دمکرات کردستان هم تکفیر نکنید.

 ازالله بترسید و برسرراه مستقیم یعنی ملت ابراهیم بازگردید شما می گویید :علما؛  کدام علما؟ آیا ابوبصیرطرطوسی رامی گوئید که فتوای جنگ در راه ناتو از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه را می دهد و به دولت کفری ترکیه تبریک می گوید بخاطردولتش ومی خواهد برمجاهدان الله پیروز شود وانها را ازبین ببرد؟  پس چرا آن وقت که ازاو درباره ی اعدام شدن صدام توسط امریکا پرسیدند گفت من خوشحالی نیستم ازاینکه کافری کافری را ازبین برده است. می گویدجایزنیست پس چرا الان کشتار مجاهدین توسط کفار ناتو و ترکیه جایزاست؟

 اگرابومحمدمقدسی رامی گوئید پس چرا کتاب ملت ابراهیم را نگاه نمی کنی که می گوید درست نیست دررسانه های کفری درباره برادرمجاهدت حرف بزنی اگر هم خوارج باشد؛ اما خودش در رسانه های کفر و طاغوت مرتد اردن بر علیه مجاهدین صحبت می کند .

 انصاف داشته باشید تا چه حد تناقض درحرفهایتان وجود دارد؟ الله تعالی منت گذاشته برسرمسلمانان چنین  آشکار الرویبضه و علمای سوء را برایمان معلوم کرده  ولی شما قدر آن را نمی دانید وبا کفر ناتو و آمریکا به صورت مستقیم از کانال حکومت سکولار و مرتد ترکیه و به صورت غیر مستقیم با روسیه تحالف کرده اید، ببخشید هم پیمان شده اید .  اتق الله

دیدگاهتان را بنویسید