هرکسی که با یکی از «۳ابزار» دشمنی کند ، در برابرش می ایستیم

هرکسی که با یکی از «۳ابزار» دشمنی کند، در برابرش می ایستیم 

 به قلم : ابوابراهیم هورامی

همچون یک مسلمان ما باید محبتمان برای مسلمان وجود داشته باشد ، از او دفاع کنیم ؛ همچنین باید از کسانی متنفر باشیم که از الله و رسولش و قانون شریعت الله متنفر هستند؛ این از ریشه های دینمان است .

شکر خدا این چیزی است که آن را یادگرفته ایم  و در حد توانمان به آن عمل می کنیم .

اما آیا یک سلفی نجدی که شغلش شده تکفیر نابجای مسلمین و مشرک خواندن اشتباه مسلمین و اهل بدعت خواندن نابجای مسلمین و چشم قرمزکردن و رگ گردن کلفت کردن برای مسلمین و… و تنها خودش را اهل توحید می داند و بقیه را خارج از اهل توحید و…. آیا در جنگ کلامی و نظامی اش با سایر مسلمین لیاقت دفاع شدن دارد؟ و شایستگی آن را دارد که از او در این جنگ روانی و مسلحانه اش بر علیه سایر مسلمین دفاع شود؟ آیا شایستگی این را دارد این شرک تفرقی که به آن دچار شده است و دست و زبانش به آبرو و خون مسلمین آلوده شده است پوشانده و نادیده گرفته شود؟

اگر می گوئید بله ، به ما بگوئید چراو با چه دلیل شرعی؟

آیا درست است در این جنگ تبلیغاتی و مسلحانه ی غیر شرعی طرفداریمان برای کسی باشد که برای مسلمینی غیر از گروه خودش بجز بددهنی و نفرت و کینه و جنگ طلبی هیچ محبت و جانبداری ندارد؟

 البته تنها برای گروه و شیخهای مورد دلخواه خودش محبت دارد نه برای سایر سلفی های نجدی که صدها گروه هستند و هر کدام را به انگی متهم کرده و با آنها جنگ روانی و یا مسلحانه می کند .

 اینها خودشان می دانند که عزت و قدرت و پیروزی تنها در وحدت و پیوستن به  ابزاری قدرتمند است که امتی واحد و جماعتی واحد به وجود می آورد و از این وحدت محافظت می کند و شکست و فشل و بی ابهتی و ذلیلی هم در تفرق و چند دسته شدن و جنگ داخلی است ؛ با این وجود می گویند همه باید تابع مذهب سلفیت نجدی من بشوند تا وحدت داشته باشیم . !! اینها وحدت را اینگونه حالی شده اند و اینگونه تفسیر کرده اند . چون فقط خودشان را موحد می دانند و بقیه را خیر .

اما خارج از دایره ی تنگ این افراد مذهب گرای محدود بین چه وسیله و ضمانتی برای حفظ این اتحاد علما و متخصصین همه ی مسلمین در شورائی وجود دارد تا نگذارد امت واحد و جماعت واحدی که به وجود آمده است هم حفظ شود و هم دچار تفرق و ذلیلی و فشل و بی ابهتی نگردد ؟

در اینجاست که قانون شریعت الله و سپس تاریخ مسلمین تنها قدرت نظامی ناشی از «۳ابزار» را به ما معرفی می کند که چهارمی ندارد  . این سه ابزار عبارتند از :

۱-    خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ که اولین و مهمترین ابزار و وسیله ست (مثل حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین رضی الله عنهم)

۲-    حکومت بدیل اضطراری اسلامی که در زمان نبود خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ انجام وظیفه می کند (مثل حکومت امویها و عباسی ها و عثمانی ها)

۳-    شورای واحد مجاهدین که در صورت نبود خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ و حکومت بدیل اضطراری اسلامی انجام وظیفه می کند .

غیر از این «سه ابزار» که تنها  و سیله و ابزارهای ضمانت حفظ وحدت و حتی ایجاد وحدت و شورای متخصصین هستند دیگر هیچ ابزار و وسیه ی دیگری برای مسلمین وجود ندارد که بتواند به پیروزی و نصرتی که الله وعده اش را داده دست پیدا کند، و هر چه بعد از این «سه ابزار» آگاهانه، هدفمند و حرکتی وجود دارد کلا تفرق و سستی و ذلیلی و هدر رفتن انرژی مسلمین است.

پس  طبق احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و رای علمای بزرگوار سلف صالح مسلمین  ابزاری  که از این امت واحد و جماعت واحد مسلمین محافظت می کند و جماعت واحدی را در برابر تفرقه اندازان جاهل و دشمنان کافر اشغالگر و نوکران محلی آنها به وجود آورده است فقط همین «سه ابزار» هستند.

این وسیله و ابزارها  تنها بشارت دهنده ی قدرت و وحدت و عزت و پیروزی بوده اند نه تفرقه اندازانی که بشارت دهنده ی تفرق و جنگ داخلی و فشل و بی ابهتی و ذلیلی بوده و هستند .

 در این صورت ما با آنکه از هر مسلمانی حتی از این تفرقه اندازان مذهب سلفیت نجدی در برابر تمام کفار اصلی و مرتدین محلی حمایت می کنیم، اما در هر صورتی هرکسی که با مجاهدین یکی از «۳ابزار» دشمنی کند، در برابرش می ایستیم .

شخص هم آزادانه باید تصمیم بگیرد که در چه زمینه هائی به خاطر الله از این تفرقه اندازان بد دهن سلفیت خاص نجدیت به خاطر الله دفاع کند، و در کجا از این اشخاص به خاطر الله دوری کند و تنهایشان بگذارد؛ همچنانکه آنها با اعمالشان خودشان را بی نیاز از سایر مسلمین تصور کرده و خودشان را از همه ی مسلمین جدا کرده و تنها شده اند .

دیدگاهتان را بنویسید