جنگ دارودسته ی جولانی با حراس الدین به بهانه ی عدم ولاء برای ترکیه

 جنگ دارودسته ی جولانی با حراس الدین به بهانه ی عدم ولاء برای ترکیه

به قلم : مجاهد مهاجر

درادلب هیئت  تخریب شام وحراس باانصارالتوحید درگیرشدند.  علت درگیری قبول نداشتن اردوغان توسط انصارالتوحید بود .

این جماعتهاهرکسی  که  حکومت سکولار و مرتد ترکیه را رد کند با او درگیر می شوند . الان معیار خوب و بد بودن ترکیه است . و لله المستعان

نکته انصارالتوحید کمترازهزارنفرنیرو دارد و مشغول کوبیدن نظام  اسد است .

دارودسته ی جولانی برعلیه یک جماعت که کمترازهزارنفرنیرودارند باتمام توان می جنگند اما برعلیه نظام اسد مثل موش فرار می کنند

دیدگاهتان را بنویسید