سرانجام گروه جولانی که ابزار دست کفار حربی قرار گرفته اند

سرانجام گروه جولانی که ابزار دست کفار حربی قرار گرفته اند

به قلم: کیوان مریوانی

 یک زمانی می دیدم که دارودسته ی جولانی عربده کشی می کردند که ما می خواهیم قانون شریعت الله را تطبیق دهیم و هرگز تحت پرچم طاغوتی بر علیه طاغوت دیگری نخواهیم جنگید و ….

اما با تمام این قال و قیل ها دیدیم که نه محکمه ای شرعی برپا شد و نه قانون الله تطبیق شد و.. بلکه هم در زیر پرچم کفار سکولار و طاغوتی ناتو از کانال طاغوتهای ترکیه قرار گرفتند و هم قوانین مدنی را پذیرفتند و… تا خیانت خود به مسلمین و موحدین را کامل کنند.

طواغیت ترکیه هم  که مرتدین جولانی به آنها پناه برده اند گفته اند با وجود حضور ارهابی ها (هیئت جولانی و اقمارش) در منطقه نمی شود سلامت ادلب را تضمین کرد فشار را برای گرفتن امتیازات بیشتر از ادلب نشینها بیشتر کرده اند.

به این دین فروشان مزدور ناتو و آمریکا می گوییم حتی بازی کردن نقش سپر دفاعی برای کفار آن ها را خشنود نمی کند ، آن چه آ ن ها می خواهند نابودی و محو کامل شما می باشد. و این سزای کسانی است که به کفار و طاغوت اعتماد می کنند و حاضر به مزدوری هستند و می گویند برای به دست آوردن تمکین لازم است و ایرادی ندارد.

  • اما این خانه ی پوشالی بود که آن ها برای خود ساختند و  نه از حمایت و نه از تمکین هیچ خبری نیست.
  • بدانید و آگاه باشید که در دوستی با کفار و طاغوت هیچ بهره و منزلتی برای مسلمین وجود ندارد.

با این حساب به زودی باید شاهد نابودی و از بین رفتن و یا تغییر قیافه ی واقعی گروه جولانی به سکولاریسمی شبیه جیش حر باشیم. آیا فریب خوردگان فتاحی و پس مانده های انصار بیدار نمی شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید