ویژگیها و تاثیرات اسلام کامل در انسان و جامعه و واکنشهای دشمنان به آن

ویژگیها و تاثیرات اسلام کامل در انسان و جامعه و واکنشهای دشمنان به آن

ارائه دهند : مراد ویسی

بر کسی پوشیده نیست که امروزه ترس و هراس کفار سکولار و اشغالگر خارجی و دست نشاندگان محلی آنها چون آل سعود و امارات و ترکیه و غیره، به همراه  دستگاه جنگ روانی آنها که مرتجعان و پیروان اسلام آمریکائی و انگلیسی را در بر می گیرد، از اسلام کامل، انقلابی و مدعی قدرت و حاکمیت است .

در انقلاب اسلامی، اسلام کتاب و سنت، جایگزین اسلام خرافه و بدعت؛ اسلام جهاد و شهادت، جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت؛ اسلام تعبد و تعقل، جایگزین اسلام التقاط و جهالت؛ اسلام دنیا و آخرت، جایگزین اسلام دنیاپرستی یا رهبانیت؛ اسلام علم و معرفت، جایگزین اسلام تحجر و غفلت؛ اسلام دیانت و سیاست، جایگزین اسلام بی‌بندوباری و بی‌تفاوتی؛ اسلام قیام و عمل، جایگزین اسلام بی‌حالی و افسردگی؛ اسلام فرد و جامعه، جایگزین اسلام تشریفاتی و بی‌خاصیت؛ اسلام نجاتبخش محرومین، جایگزین اسلام بازیچه‌ی دست قدرتها؛ و خلاصه اسلام  کامل جایگزین اسلام ناقص امریکایی و انگلیسی گردید. و مطرح شدن اسلام بدین صورت و با این واقعیت و جدیت است که موجب خشم سراسیمه و دیوانه‌وار کسانی شده است که دل به زوال اسلام در میان ملت ما و در همه‌ی کشورهای اسلامی بسته بودند و یا از اسلام، فقط نامی بی‌محتوا و وسیله‌یی برای تحمیق و اغفال مردم را می‌پسندیدند. و لذا از روز اول بیداری اسلامی در قرن حاضر تا امروز، هیچ فرصتی را برای تهاجم و ضربه زدن و توطئه و بدخواهی نسبت به اسلام کامل و کانونهای حرکت جهانی اسلام مثل ایران و افغانستان و سومالی و…از دست نداده‌اند.

مسلمین بخوبی دانسته اند که نقطه‌ی قوّت و پایداری آنها، درست همان است که دشمن همه‌ی نیروی خود را در مقابله با آن مصروف می‌کند؛ یعنی توکل به خدا و تمسک به اصول اساسی انقلاب که همه از مبانی اسلام سرچشمه گرفته و بر آن تأکید شده است. خشم و غیظ عنادآمیزی که در به‌کاربردن واژه‌ی «بنیادگرایی» در اظهارات خصمانه‌ی رسانه‌های دشمن، از چند دهه ی گذشته تا امروز محسوس است، ناشی از درماندگی و سراسیمگی آنان در برابر پایبندی مسلمین شریعت گرا به اصول اساسی انقلاب بر اساس معیارهای شرعی از کانال یکی از «۳ابزار»برتر است .

دیدگاهتان را بنویسید