رابطه ی بین الحاد با سکولاریسم و دموکراسی

 رابطه ی بین الحاد با سکولاریسم و دموکراسی

به قلم: محسن صادقی سقزی

‌ نه اسلامِ دموکراسی وجود خارجی دارد و نه دموکراسیِ اسلامی..هرکس به شما جز این را گفت سخنش را باور نکنید. اگر گوینده، علم داشته باشد پس او دروغگو است و اگر جهل داشته باشد جهلش برای دوری شما از او کافیست!

دموکراسی، کفر محض است و فرقی بین آن و بین سجده برای لات و عزی و هبل وجود ندارد، به عبارت دیگر فرقشان همانند فرق بین الحاد و سکولاریسم است که هر دویشان، دو روی یک سکه هستند:

الحاد، بوجودآورنده را از وجود نفی می کند

و

سکولاریسم، بوجودآورنده را از حکمرانی بر موجود کنار می نهد

و

دموکراسی، اراده بوجودآورنده را در گرو اراده موجود قرار می دهد.

پس هرکس وجود خداوند متعال را اثبات کند و حکم او را کنار بزند همانند کسیست که خدا را نفی کرده و وجودش را انکار می نماید، زیرا خدایی که حکم نمی راند و تصرف و دخالتی در اداره جهان ندارد با نیستی و عدمش برابر است و بود و نبودش فرقی نمی کند!!

و هرکس اراده الله متعال را در گرو اراده خلقش قرار دهد الوهیتش را از وی سلب کرده و آنچه از او سلب نموده را به خلقش بخشیده است در نتیجه الله متعال یک انتخاب از میان انتخاب های بسیار، قرار داده شده که هیچ امر و نهی ای از خود ندارد بلکه حق انتخاب و امر و نهی به دست مردم قرار می گیرد که:اگر حکمش را پذیرفتند آن را به اجرا می گذارند و اگر نپذیرفتند آنرا تعطیل می کنند..

پس خدایی که الحاد، منکرش می شود و سکولاریسم کنارش می نهد و دموکراسی، او را انتخابی در دست بندگانش قرار می دهد چه خدایی است؟!!

دموکراسی، مولود سکولاریسم است، و سکولاریسم مولود الحاد، و کسی که به سمت یکی از آنها می رود ناگزیر، دیگری را نیز در آغوش می کشد در نتیجه تسلیم هر دوی آنها می شود و بر مدار آنها می چرخد!!

دیدگاهتان را بنویسید