دارودسته ی جولانی مجریان نقشه ها و طرحهای ناتو و آمریکا در خاک سوریه

دارودسته ی جولانی مجریان نقشه ها و طرحهای ناتو و آمریکا در خاک سوریه

به قلم: ابوخالد کوردستانی

همه می دانیم که گروههائی چون جبهه سنت و سهاب و حتی ادامه دهندگان مسلح حزب عبدالمالک ریگی همگی از جامعه ای دموکراتیک برای ایران دفاع می کنند که در این جامعه ی دموکراتیک آنها بتوانند آزادانه به فعالیتهای مدنی و بازیهای سیاسی بپردازند.

پس اینها چه مسلحش و چه غیر مسلح و مجازی اش همگی برای دموکراسی و قانون کفری می جنگند و آشکارا در برابر هر مذهب اسلامی ایستاده اند و شعارهایشان بر علیه حکومت شیعه مذهب ایران تنها یک مرحله از فعالیت آنها ست و چنانچه نوبت به شریعت گرایان اهل سنت هم برسد مثل سایر همکاسه هایشان در سومالی و لیبی و مصر و سوریه وافغانستان و غیره قطعا از هیچ جنایتی در برابر فرق اهل سنت کوتاهی نخواهند کرد چون اینها در اساس با قانون شریعت الله مشکل دارند .

گروه کوچک فتاحی در ابتدا با جبهه مجازی سنت اظهار برادری کردند جبهه ای که رسما قصاص و سنگسار و… را مجازات غیر انسانی میخواند اما دیدند که این انتهای خیانت به دین و مسلمین است به همین دلیل فتاحی خودش از آن کنار کشید هر چند با گروههای بلوچ مدافع دموکراسی هنوز هم مسیر هستند.

تمام آنهائی که هنوز طبق نقشه ها و طرحهای دیکته شده از خارج به جولانی عمل می کنند خوب بخوانید، این را ما نمی گوییم شیخی که قبلا عزیز بود برایتان اما الان بلای جانتان شده است یعنی مقدسی می گوید و خودتان ناچارا به آن اذعان کردید. طاغوت سکولار و مرتد ترکیه در جنگ علیه  گروههای مسلح در شمال سوریه با روس ها و آمریکائیان مشارکت می کند و همپیمان ناتو است.

جاهل ها ببینید مقدسی عزیزتان می گوید اردوغان دعوت دهنده به سکولار است و علیه جهاد و مجاهدین توطئه می کند.

حماقت تا چه حد؟ امیران تان این ها را نمی دانستند؟

آن ها دانسته و از روی میل به قدرت و جاه طلبی با تمام این حرف ها با  ناتو از کانال طاغوت سکولار و مرتد ترکیه تحالف کردند و یک عده جاهل نیز این تحالف را تمجید می کنند و آن را هم پیمانی با کفار علیه ‌کفار (کفار علیه مسلمین) می دانند!!

هیچ کسی دیگر گروههای همسو با جولانی را به عنوان یک گروه شریعت گرا قبول ندارد، حتی تمام گروههای مسلح در شام هم جولانی را قبول ندارند اما در هر صورت عده ای که با خودشان و اهل سنت لج کرده اند مجبور به اجرائی کردن دستورات اربابان ناتو و آمریکا از کانال جولانی هستند.

باز همه بدانند که شاگردان بریده شده از فتاحی در ترکیه باز با جبهه ی سنت همکاری دارند و در همان مسیر دموکراسی خواهی و دشمنی با قانون شریعت الله قرار گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید