اما و اگرهای مذاکرات حرکت اسلامی طالبان با آمریکا

اما و اگرهای مذاکرات حرکت اسلامی طالبان با آمریکا


به قلم: ابومحمود کندزی
زمانی که سازمان ملل با انتشار اعلامیه ای از مذاکرات پذیرایی شان را اعلان داشت اما مشروط براینکه حرکت اسلامی طالبان سلاحش را بر زمین بگذارد و قانون اساسی سکولاریستی اداره امریکایی کابل را به رسمیت بشناسد!! نشان از خطری جدی برای اهل سنت افغانستان بود.
بدون شک که امریکا در لجنزاری دست وپا میزند که خروج از آن متقاضی پرداخت هزینه است که اصلا امریکایی ها از پرداخت آن عاجز اند اما باید در جستجوی آن باشند تا آن را بپردازند.
آمریکائیان از همان ابتدا با مذاکرات موافق بوده اند اما مشروط براینکه سلاح شان را برزمین بگذارند و قانون اساسی را بپذیرند. این معنی مذاکره را نمی دهد بلکه می گوید: طالبان باید تسلیم شوند.
ایا این پیش شرط مسخره نیست؟ حرکتی که شعارش اخراج اشغالگران از افغانستان و برپایی نظام اسلامی است آیا می شود که این پیش شرط را بپذیرد؟ این شرط حماقتی بیش نیست.
حرکتی که سلاحش را بگذارد این در حقیقت تسلیمی بیش نیست پس امریکایی ها از حرکت اسلامی طالبان می خواهند که تسلیم شود!!


امریکایی ها بیش از ۱۸سال می شود که لشکرکشی می نمایند و می کشند و می درند و به زندان می افگنند و خانه ها را به آتش می کشند رعب و خوف ایجاد می کنند اما بدون دست آوردی به جز افتضاح و رسوایی.
امریکایی ها آنقدر دست وپاچه اند که اصلا بدون هماهنگی و انسجامی دروغی را می بافند اما بدون اینکه عواقب رسوایی آن را در نظر داشته باشند.
امریکایی ها می خواهند که اذهان مردم را مغشوش بسازند که گویا مجاهدان کسانی که علیه اشغال می جنگند این ها نیز در پشت پرده ها جهاد را فروخته اند و می خواهند در قدرت حکومت دست نشانده سهیم گردند!!
امریکایی ها میدانند که شکست در جنگ افغانستان امریست محتوم که باید آن را بپذیرند. جهش جهادی که امروز بخش بزرگی جهان اسلام را دربر گرفته است، نشاندهنده این حقیقت است که امریکایی ها در بیش از یک جبهه درگیر اند اما نمی توانند که در همه جبهات بجنگند بلکه دیگر فاقد توانایی نظامی اند که بتوانند در هر جبهه نقش بسزایی را ایفا کنند.
افغانستان محک برای امریکا بلکه برای پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو) بود فرماندهان ناتو قبل از آغاز نبرد در افغانستان می گفتند که این اولین تجربه جنگی ناتو است اما دیده شد پیمان ناتو قادر نیست که در نبرد افغانستان برنده گردد.
عملیات پی در پی ناتو در برخی از نقاط افغانستان ارمغانی جز شکست نداشت.
از سوی دیگر اداره امریکایی کابل دیگر گراف رسوایش به صعودش ادامه میدهد صعودی که اصلا ولینعمتان این اداره اجیر را به ستوه درآورده است چنانچه دریک جریده امریکایی اداره امریکایی کابل را مشتی از مفسدان معرفی کرده بود که اصلا ارزشی این را ندارد که فرزندان غرب بخاطر استحکام این اداره مفسد این همه قربانی را متحمل گردند.
نمایش انتخابات نیز به گونه که اروپایی ها می خواستند برگزار نشد بلکه ارگان های وابسته به اشغال نیز از تقلب و تزویر در نمایش انتخابات شاکی اند بلکه آرای خیلی زیادی را باطل گردانیدند.
جهش جهادی همه افغانستان را احتوا داشته است وبدون شک که این همه امریکایی ها وشرکای جرمش را درکویر از حیرانی قرار داده است.
اما سعی می روزند تا منافع شان را در افغانستان نگه دارند. و بدون شک که نگهداری متقاضی اداره اجیری است. از اینرو تلاش می نمایند که حرکت اسلامی طالبان را در اداره اجیر شریک سازند، امری که اصلا منافی با مرامنامه حرکت اسلامی طالبان است و امریکایی ها از همه بیشتر این حقیقت را می دانند.

دیدگاهتان را بنویسید