اسلام مقتدر و آنچه که سکولاریستها(مشرکین) و مزدوران آمریکا و ناتو از مسلمین می خواهند

اسلام مقتدر و آنچه که سکولاریستها(مشرکین) و مزدوران آمریکا و ناتو از مسلمین می خواهند

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

هم اکنون در رسانه های مختلف ماهواره ای منتسب به اهل سنت چون کلمه و وصال و غیره و شبکه های مجازی دیگری که دغلکارانه قصد دارند خود را به اهل سنت ایران منتسب کنند آشکارا زمزمه های پنهان و آشکاری برای آلوده کردن عقیده ی اهل سنت ایران و آماده کردن آنها برای پذیرش دین سکولاریسم و نوکری برای کفار سکولار جهانی و مرتدین محلی به چشم می خورد.

اینها می خواهند به اهل سنت چنین بفهمانند که علمای دینی و شریعت گرایان وارد مسائل حکومتی و سیاسی نشوند و به کار خودشان بپردازند. آنوقت کار خودشان یعنی چه؟ یعنی نماز و روزه و اذکار خود را بخوانند و تا می توانند ریش بگذارند یا سیواک بزنند و پاچه ی شلوار کوتاه کنند  اما کاری به مسائل قانونی و اجرائی حکومتی در جامعه نداشته باشند و قانون الله را در این مسائل حذف کنند . این یعنی سکولاریسم .

 در اینجا سکولاریسم نمی گوید مسلمان نباشد بلکه از تو می خواهد بخشی از اسلام را داشته باشی و در غیر عمل شخصی در سایر مسائل مربوط به دنیا بروز نداشته باشی و تابع محض قوانین دین سکولاریسم و یکی از مذاهب آن باشی . شما می توانید در دل خودت یک ارتباطی با خدا داشته باشی اما نباید سخنان این خدا را در مورد مسائل حقوقی و اجرائی جامعه گوش دهی. این همان چیزی است که مجریان جنگ روانی دشمن در این شبکه های ماهواره ای با ادبیاتی شبه اسلامی می خواهند.

این مجریان جنگ روانی به همراه آمریکا و ناتو و سایر کفار با آن اسلام و ایمانی مخالفت دارند و می جنگند که به ایجاد نظام اسلامی می‌انجامد و اسلام را قدرتمند می کند . در اینجاست که می توان گفت این دشمنان از اسلام می ترسند اما از کدام اسلام؟ از اسلامی که دارای قدرت ، نظامات، سیاست، حکومت، ارتش، نیروی مسلّح، توانایی‌های علمی و بین‌المللی است.

کفار سکولار و اشغالگر جهانی به رهبری آمریکا و مزدوران و مجریان جنگ روانی آنها چنین اسلام مقتدر و کاملی را نمی خواهند بلکه اسلامی را می خواهند که از این مفاهیم خالی بوده و قدرتی در اختیار نداشته باشد هر چند این اسلام تهی شده میلیونها پیرو هم داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید