تضاد عقیده ی سلفیت نوع دو ابن تیمیه با سلفیت نوع سوم نجدی در طلب شفاعت

تضاد عقیده ی سلفیت نوع دو ابن تیمیه با سلفیت نوع سوم نجدی در طلب شفاعت

به قلم : اسامه حنفی

امروزه که سلفیت نجدی با چالش جدی در میان اهل سنت مواجه شده و اهل سنت کارنامه ی عملی آن را دیده اند از نظر منهجی نیز با نوعی تضاد با عقاید اهل سنت مواجه شده است. یکی از این موارد مساله ی طلب شفاعت از مرده است .در گروه های سلفی نجدی بیان شده که آنها عقیده دارند طلب شفاعت از مرده جایز نیست، اما این صحت ندارد و کذب و افتراء است، بلکه عقیده سلفیت نجدی و بخصوص دوله و گروه جولانی و انصار و سایر گروههای سلفی نجدی و حتی شبکه های ماهواره ای آنها چون کلمه و وصال و غیره این است که فعل شفاعت خواهی از اموات شرک اکبر است و فردی که این عمل را انجام دهد مشرک می شود زیرا بر این باورند که طلب شفاعت از مرده از سیره مشرکین عرب بوده است و همه میدانیم که مشرکینی مثل ابوجهل و ابولهب و… همگی جزو کفار بودند .

بر این اساس در دیدگاه سلفیت نجدی تمام مسلمینی که معتقد به طلب شفاعت از مرده نزد الله هستند جزو کفار محسوب می شوند. البته باید در نظر داشت که در نظر ابن تیمیه و ابن قیم و ابن کثیر به عنوان پرچمداران سلفیت نوع دوم طلب شفاعت از مرده هرگز شرک نبوده و شخص را جزو کفارمشرک قرار نمی دهد اما سلفیت نوع سوم نجدی شرک اکبر بودن طلب شفاعت از مرده نزد الله و کافر بودن انجام دهنده ی آن را پذیرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید