توهم تمکین در ادلب و مناطق تحت کنترل گروههای مسلح سوری

توهم تمکین در ادلب و مناطق تحت کنترل گروههای مسلح سوری

به قلم: ابوخالد کوردستانی

تا به حال باید ساده ترین و لجبازترین شخص پی برده باشد که حکومتهائی که توسط گروههای مسلحی چون اقمار جولانی و احرار الشام و جیش الحر یا همین جیش وطنی و… تشکل شده اند و مجالسی هم که بر اساس این حکومات شکل گرفته اند بر اساس خیال تمکین  و وهمی بوده است که تنها حول مصالح آمریکا و ناتو از کانال حکومت سکولار ترکیه چرخیده است.

این دسته از اهل سنت با فتواهای دروغین علمای سوء در حالت مستی عجیبی قرار گرفته اند که انگار قرار نیست از اوهام تمکین کاذب و دروغینی که تصور کرده اند به خود آیند.

اینها هنوز نمی دانند که  ضعیفان و ذلیلانی هستند که به عنوان ابزار دست طاغوتهائی چون آمریکا و ناتو  نقش بازی می کنند  اما با ادبیاتی شبه اسلامی، و رهبریت آنها نیز باز در اختیار آمریکا و ناتو است اما از کانال رهبرانی محلی.

ابتدا احرار الشام در این مسیر ذلت بار حرکت کرد و بعد از او سایر گروهها تا به دارودسته ی جولانی و انصار و سایر اقمار جولانی در ادلب ختم شده است.

اینها همگی مجریان سیاستهای کلانی هستند که از خارج بر آنها دیکته می شود و در صورت نیاز سربازان مخلص ناتو و ترکیه خواهند شد اگر از آنها خواسته شود.

این است واقعیت آنها و مسیر جنگ و ثمره ی آنهمه ویرانی و کشتاری که صورت داده اند.

دیدگاهتان را بنویسید