آمریکا الگوی بی پرده ی لیبرال دموکراسی؛ ارزشهای اخلاقی و احساس انسانیت

آمریکا الگوی بی پرده ی لیبرال دموکراسی؛ ارزشهای اخلاقی و احساس انسانیت

به قلم: ابوعبدالله جاف جوانرو

کوردهای سکولار در بسیاری موارد درسهای عبرتی هستند که لازم است نظام آموزشی تمام کشورهای دنیا به عنوان یک واحد درسی تاریخ اجتماعی به فرزندان خود بیاموزند.

کوردهای سکولار از زمانی که به دستور استالین و از کانال باقراف و توسط قاضی محمد مرتد بر علیه جماعت اسلامی ژ- کاف (خیزش کوردها) کودتاه نموده و حزبی سکولار تحت عنوان حزب دمکرات کوردستان را جایگزین آن نمودند علاوه بر آنکه به صدها حزب بزرگ و کوچک و ضد هم تقسیم شده اند دهها جنگ داخلی خونین را نیز تجربه نموده و به صورت نوبتی در راه اهداف تمام دشمنان جهانی و منطقه ای کوردها جنگیده و هزاران جوان کورد را نیز قربانی اهداف دشمنان کورد کرده اند.

نزدیکترین رویداد نوکری این کوردها برای آمریکا در شمال سوریه و معامله ی آنها توسط آمریکا بود. برای هر انسان عاقلی همین رویداد کافی است تا به منطق و نظام فکرى که امروز کشورهاى غربى بر اساس آن دارند هدایت و اداره میشوند پی ببرد که تحت عنوان لیبرال دموکراسی با ورشکستگی کمونیسم و سوسیال دموکراسی خود را به نمایش گذاشته است.

نظام سکولاریستی که از کمترین ارزش اخلاقى برخوردار نیست. هیچ ارزش اخلاقى در آن وجود ندارد، احساس انسانیت در آن وجود ندارد؛ در واقع دارند خودشان را در مقابل نگاه قضاوتگرِ امروز ملتهاى دنیا و فرداى تاریخ، رسوا میکنند. ما این را به‌‌عنوان یک تجربه‌‌ى مهم باید براى خودمان حفظ کنیم و آمریکا و تما کفار سکولار جهانی و منطقه ای را بشناسیم. آمریکا این است، نظام لیبرال‌‌دموکراسى این است.

این تجربه ی نوین  در عمل، قضاوت و برخورد ما، اثر خواهد گذاشت و باید اثر بگذارد. این است واقعیت و حقیقت آمریکا و تمام سکولاریستها و مزدورانش که در برابر مسلمین شریعت گرا قرار گرفته اند. اینها نسبت به کشتار انسانها و نسبت به کشتار مردم بى‌‌دفاع هیچ حساسیتى که ندارند هیچ، از ظالم و مرتکب جنایت دلخراش و جنایتهاى بزرگ  مثل آنچه در میانمار و فلسطین و باغوز و مالی و یمن و… دفاع و حمایت هم میکنند.

این شناخت برای دستگاه فکری و دانشجویان و روشنفکران و دعوتگران ما باید یک معیار باشد و نباید با فراموشی آن خود و نسلهای بعدی را به تکرار چنین فجایعی بکشانند.آمریکا و تمام نظام سکولاریستی و دموکراسی آنها این است؛ نظام قدرت سکولاریستهای غربى و پایه‌‌ى فکرى آنها که لیبرال‌‌دموکراسى است این است؛ چنین نظامی امروز در مقابل نظام اسلامى و دعوتگران و مجاهدین شریعت گرای سنی و شیعه قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید