بخشی از کارنامه ی اقمار جولانی در میان اهل سنت سوریه

بخشی از کارنامه ی اقمار جولانی در میان اهل سنت سوریه

به قلم : ابوخالد کوردستانی

یکی از بزرگترین مصیبتهای اهل سنت در سرزمین سوریه این است که عده ای بدون علم لازم در مسائل مختلف فقهی اقدام به فتوا می کنند. تازه به دوران رسیده هائی هستند که در حدیث یا تاریخ یا یکی دیگر از علم شرعی باسواد شده اند اما خود را مفتی و عالم و متخصص در تمام علوم فقهی و جهادی و سیاست داخلی و بین المللی می دانند.

یکی از این مفتی ها جهت تسهیل تاراج اموال مردم حکومت الإنقاذ را تحت عنوان امارت نام می برد؛ قول باطلی که در آن تلبیس شدیدی وجود دارد. این نصف ملاها حکومت کسانی را امارت معرفی می کنند که خود آنها نه چنین کاری کرده اند ونه ادعای امارت داشته اند .

به دنبال این، چون نمی توانند تاجران را مجبور به پرداخت زکات سالیانه کنند، گرفتن باج و الضرائب ماهیانه و احیانا روزانه از معابر را مباح می گردانند. اگر امارت هستند پس چگونه نمی توانند زکات تاجران را بگیرند اما در برابر باج و الضرائب ماهیانه را بر همه و بخصوص فقراء تحمیل می کنند؟ اما ظاهر امر نشان می دهد که جهت تامین نیازهای حزبی خودشان بی پناه تر از ضعفاء پیدا نکرده اند و لذت باجگیری از ضعفاء نیز به مزاجشان ساخته است . ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عده ای می گویند که ما این باجها را برای جهاد می گیریم اما مردم می پرسند: شما که با ترکیه و سایر کشورهای منطقه در هدنة و صلح هستید و کسی در جنگها شرکت ندارد، غیر از بعضی نمایشهائی که همه به فریبکاری بودن این نمایشها و کلیپهای فیلم بردارشده پی برده اند، پس این باجگیریها برای چیست؟ آیا الهيئة جولانی امروزه جهت جنگیدن ضعیف است و یا نیرو اسلحه ی لازم ندارد؟ اما واقعیت این است که دارودسته ی جولانی از این لحاظ مشکلی ندارند بلکه علت این است که از ناتو و ترکیه دستوری برای جنگ نرسیده است .

القابی که تحت عنوان وزیر تولید کرده و آنهمه حقوق و پول از جیب فقراء می گیرند چه توجیهی دارد؟ یا آنهمه مفتی و مفت خور با القاب مختلف و با حقوقهای بالا و بدون آنکه کار مثبتی انجام داده باشند با چه بهانه ای حاصل دسترنج این مردم ستمدیده و بی پناه را می خورند؟ القاب و سمتهای کشوری و مملکتی را در اسمی کارتونی به کار می برند و ادای گربه ای را در می آورند که خیال می کنند شیر غران است.

به این گروههائی که با چپاول اموال فقراء روزگار می گذارنند باید گفت از این شغل کثیف دست بکشید و الفقراء والمساكين  را در روز قیامت برای خود دشمن نکنید و بیشتر از این صورت تحکیم شریعت الله را نزد عوام مسلمین مشبوه و زشت نکنید و برای تشکیل حکومت اسلامی مانع و سد نشوید .

امروزه عوام مسلمین در شمال سوریه بر این باورند که تحکیم شریعت یعنی کشتن مخالفین به جرمهای واهی خوارج و مرتد و… یعنی هتک حرمت زنان مسلمان و گرفتن باج و خراج و ایجاد القاب مسخره جهت دزدیدن اموال آنها و در نهایت نوکری و مزدوری برای حکومت سکولار ترکیه و سایر طاغوتهای عربی و غیر عربی والله المستعان …..

دیدگاهتان را بنویسید