منهج رفتاری دارودسته ی جولانی در ادلب

منهج رفتاری دارودسته ی جولانی در ادلب

به قلم : مسلم مهاجر

با آنکه منهج عقیدتی و فکری دارودسته ی جولانی و اقمار آن چون گروه فتاحی و انصار و حراس و غیره سلفیت خاص نجدی است اما منهج رفتاری این مجموعه قالب متمایزی دارد. صرفنظر از آنکه چه برخوردی با عوام مسلمین دارد و همین دیروز بود که شاهد تظاهرات مردم در ادلب بر علیه سیاست های دارودسته ی جولانی در سرقت دارایی مردم و فقیر کردن آنها توسط حکومت انقاذ بودیم، اما رفتار آن دربرابر علمای خود و سایر درسخوانده های مدرسه ی نجد هم قابل تامل است .

در برهه ای ما شاهد ترک گروه توسط عبد الرزاق المهدی به دلیل ظلمی که در آن می شود بودیم به دنبال آن المحیسنی وشیخ العلیانی گروه را ترک کردند و بعد افراد دیگر . این گروه ثابت کرده است که بیشتر به یک امضاء کننده ی پای دستورات ترکیه و مروج سیاستهای ناتو با ادبیاتی شبه اسلامی نیاز دارد و با هر انتقادی به شدت مقابله می کند و از هیچ کاری هم در تشویه خصم خود کوتاهی نمی کند.

ما هجوم زبیر الغزی از شرعی ها و قیادات گروه جولانی به ابومحمد المقدسی را دیدیم که  المقدسی را مجرم و فاسد خطاب کرد و گفت: حسن ظن داشتن به فرد مجرمی مثل المقدسی که جهاد را در خراسان و عراق به فساد کشانده است نشان دهنده جهل و عدم فقه در تعامل به اهل بدعت است. المقدسی هر روز ثابت می کند که موافق با رغبت طواغیت است…

البته اگر به ادبیات ابوقتاده فلسطینی و هانی السباعی و طارق عبدالحلیم و ابوبصیر طرطوسی و …… در برابر هم دقت کرده باشید متوجه خواهید شد که این سبک ادبیات سلفیت خاص نجدیت تازگی ندارد بلکه بخشی از گفتمان آنها در برابر هم و سایر مسلمین شده است .

آیا اینها می توانند مروج اخلاق و آزادی بیان و اعطای حقوق مسلمین باشند؟

دیدگاهتان را بنویسید