انتظار مومنین اهل سنت از سیستم قضائی ایران در برخورد با جبهه ی معترضین گرانی بنزین

انتظار  مومنین اهل سنت از سیستم قضائی ایران در برخورد با جبهه ی معترضین گرانی بنزین

به قلم: ابوبکر .م. بوکانی / دبیر

بدون شک نهاد قضاوت در هر سیستمی باید برای کسانی که در جامعه به آنها ظلم می شود ملجأ و پناهگاه اجرای عدالت باشد و این نهاد با ظلم هر كسی، در هر حدی و در هر درجه ای، برخورد كند.

در این زمینه شیعیان داستانی از اجرای حکم شرعی بر شاعر علی بن ابی طالب رضی الله عنه را ذکر می کنند که سیدنا علی رضی الله عنه بدون در نظر گرفتن جایگاه و نزدیکی آن به خود مجری حد الهی و عدالت می شود. اما این اجرای عدالت هم ممکن است بازخوردهای مختلفی داشته باشد.  عده ای ممکن است تسلیم حکم الله شده و اجرای حکم را عاملی برای پاک شدن خود از گناه بدانند و دسته ای هم ممکن است به چنان درجه ای از ایمان نرسیده باشند و اجرای حکم الله سببی بر تغییر مسیر آنها گردد.

بدون شک در هر جامعه ای منافقین و دارودسته ی آنها وجود دارند که دنبال زخم خوردگان حکومت و عدالت اسلامی می گردند تا به سراغ آنها رفته و دل آنها را با اصل نظام قضائی و حکومت اسلامی مکدر و مخالف کنند. به همین دلیل می بینیم که این دسته به راحتی این شاعر زخم خورده (که حکم مجری جنگ روانی خلافت اسلامی در آن عصر داشت) را از خلافت اسلامی جدا کرده و به سمت معاویه فراری دادند و اینبار شد مجری جنگ روانی معاویه بر علیه خلافت راشده ی سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه.

این افراد در میان گروههای اسلامی مختلف هم بسیار دیده شده اند که در مراحلی مدافع بودند و سرانجام دشمن شدند. اینها چرا مخالف شدند؟ به خاطر اجرای عدالت. بدون شک این برای هر سیستم و نظامی مایه ی افتخار است که افرادی به خاطر اجرای عدالت در برابر آنها قرار بگیرند و نعمتی است برای پالفتن و تصفیه ی نخاله ها از سیستم حکومتی و اجرائی جامعه.

سرافکندگی و شرمساری و ننگ برای حاکمیت و سیستم قضائی آن زمانی است که مومنین به خاطر عدم اجرای عدالت با نظام حکومتی مخالفت کنند.

هم اکنون سیستم قضائی ایران در برابر اغتشاش گران و معترضین در بوته ی آزمایش قرار گرفته است. در میان کسانی که به خیابانها ریخته بودند هم دسته ای معترض به وضعیت معیشتی قرار داشتند که طبق قانون اقداماتی مدنی انجام دادند و زمانی که دیدند که مسیر اعتراض آنها منحرف می گردد به خانه های خود برگشتند و هم در میان آنها باز دسته ای سکولار و مرتد وجود داشتند که آشکارا بر علیه خدا و رسول و قرآن و حکومت اسلامی و اموال عمومی و حتی خصوصی مردم دست به اقدامات خشونت بار زدند.

مومنین اهل سنت انتظار دارند این نظام قضائی اگر ادعای اجرای عدالت و ادامه دهنده ی مسیر سیدنا علی رضی الله عنه را دارد، بدون در نظر گرفتن رفیق و قوم  و خویش و نژاد و… با این قشر دوم که جریان ارتداد عمومی به دین سکولاریسم در میان شیعیان و اهل سنت را به پیش برده و از هیچ خیانت و اغتشاش و جنگ روانی دریغ نکرده اند قاطعانه و محکم برخورد نماید. این یعنی کمال مطلوب سیستم قضائی و ایجاد امید برای شریعت گرایان و یأس و ناامیدی برای مجرمین و دشمنان قانون شریعت الله.

دیدگاهتان را بنویسید