رسانه های سکولار کورد را بشناسیم

رسانه های سکولار کورد را بشناسیم

به قلم: هیمن موکریانی

ما ملت مسلمان کورد در مورد حوادث داخلی و منطقه و حتی جهانی دنیای دیگری را در رسانه های سکولار می بینیم که با آنچه غیر کوردها می بینند متفاوت است. یعنی در مورد یک اتفاق واحد داخلی یا منطقه ای یا جهانی رسانه های ماهواره ای و تلویزیونهای محلی سکولاریستهای کورد چیزی می گویند و تمام دنیا چیز دیگر؛ و گاه این رسانه های سکولار کورد دروغهائی را می بافند که هیچ رسانه ی جهانی به خاطر حفظ اعتبار خود حاضر به گفتن چنین دروغهائی نیست .

هم اکنون نمی توان به بیان تمام دروغهای تولید شده توسط این رسانه ها اشاره کرد که برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله ای استفاده می کنند، بلکه به ذکر یک نمونه می پردازیم که همین روزها اتفاق افتاد.

ما در رسانه های مختلف جهانی مشاهده نمودیم که هزاران زن در پایتخت شیلی بر علیه تجاوز جنسی و خشونتی که بر علیه آنها صورت گرفته و در این کشور سکولار حقوقشان لگد مال می شود راهپیمائی کردند؛ اما سکولاریستهای محلی کوردستان چنین به زنان پیرو خود فهماندند که این زنهائی که به خیابانهای پایتخت شیلی ریخته اند مشغول انجام جشن شادی هستند!!

متوجه شدید چه شد؟  

بله، این است رسانه ی حقیقت یاب و حق جو و هزاران شعار دروغین دیگر که سکولاریستهای محلی کورد مدعی آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید