دارودسته ی جولانی، بیعت مرگ یا بیعت بر توبه

دارودسته ی جولانی، بیعت مرگ یا بیعت بر توبه

به قلم: ابوخالد کردستانی

دیدیم که یکروزه نزدیک به یکصد منطقه و کل حلب را دارودسته یجولانی و اقمار آن تسلیم حکومت مرکزی سوریه نمودند. این گروه قبل از این کلیپهائی را نشر می دادند که در آن از اعضای خود بیعت مرگ می گرفتند. یعنی تا سر حد مرگ بجنگند با این وجود آشکار شد که بیعت مرگ در منهج و اصول اینها یعنی تسلیم و فرار برای حفظ جان.

حتی بارها دیده ایم که در رسانه هایشان چنان نشان می دهند که مردم تحت کنترل آنها با آنها همراه و همسو هستند و مردم از آنها حمایت می کنند و به خاطر مردمداری حتی با کفار ناتو و احزاب سکولار و لیبرال نیز متحد شدند و… اما واقعیت نشان داده است که همیشه عکس این موضوع صادق بوده و در کلیپهای مختلف دیده ایم که چگونه مردم از خروج این گروهها خوشحالی کرده و حتی به استقبال دشمنان آنها (مثل جماعت دوله و حتی حکومت مرکزی سوریه و حتی ارتش سکولار ترکیه) رفته اند.

اگر این گروههای متفرق و آشفته با این کارنامه ای که برای خود نوشته اند براساس ادعای باطل خود در بین مردم مقبولیت داشتند پس این خوشحالی و شادی مردم برای چیست؟

جماعت دوله می آمد مردم شادی می کردند، ارتش ترکیه می آمد مردم شادی می کردند و هم اکنون که ارتش حکومت مرکزی سوریه آمده باز مردم در حال شادی و استقبال دیده می شوند.

دارودسته ی جولانی و سایر گروههای متحد با آن چکار کرده اند که مردم به هر چیزی غیر از آنها راضی هستند و اظهار خوشحالی می کنند؟!!

اما لازم است همه به برگی از کتاب قطور جنایت گروه جولانی و سایر گروههای مسلح تنها در حلب پی ببرند شاید علت شادی کردنهای مردم آشکار گردد. تنها در حلب به خاطر این گروههای آشفته منهج و آشفته حال  15 هزار مسلمان اهل سنت کشته و ۵۰ هزار معلول و زخمی یعنی ۶۵ هزار و کشته و زخمی و معلول از مردم به وجود آمد.

این است واقعیت و پشت پرده ی دارودسته  ی جولانی و سایر گروههای مسلح سوری که با جان و ناموس و مال و خاک و وطن اهل سنت در جهت حفظ منافع آمریکا و ناتو (از کانال حکومت سکولار ترکیه) در حال تجارت هستند.  با این وجود باز در رسانه های آنها از جوانان تحت نام جهاد و دفاع از ناموس اهل سنت و دهها شعار دیگر دعوت می شود که به آنها بپیوندند، اما دیگر کسی به آنها اعتماد ندارد. اهل سنت هم جنگها و کشت و کشتارهای داخلی آنها از گروههای مختلف اهل سنت را دیده اند و هم حاکمیت آلوده و پر از فساد آنها را.

پس به چه چیز آنها می توان اعتماد کرد؟ اینها با این کارنامه ی سیاهی که دارند چگونه جواب الله و مسلمین را خواهند داد؟

طرفداران جولانی و اقمار آن لازم است به خود آیند و با برگشت به منهج صحیح اهل سنت از تمام جرمهائی که در آن مشارکت داشته اند توبه کنند و بدانند که مسیر تفرق و فشل و بی ابهتی و شکست و ذلیلی را در پیش گرفته اند و باید دست از نمایشهای تبلیغی بیعت مرگ و شعارهای دروغین مردم داری و… بردارند که خیر همه در توبه ی آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید