تصرف آخرین پایگاه جماعت دوله توسط امارت اسلامی پیامی به افراد دارای منهج سلفیت خاص نجد

تصرف آخرین پایگاه جماعت دوله توسط امارت اسلامی پیامی به افراد دارای منهج سلفیت خاص نجد

به قلم: ابومحمود کندزی

یک تفکر و منهج عقیدتی را زمانی می توان به خوبی شناخت که در زمین واقع تطبیق داده شود و خاص و عام بتوانند ثمره و  شکل عینی این تفکر و منهج را با چشمان خود ببینند؛ تفکر سلفیت خاص نجد ابتدا توسط شیخ محمد بن عبدالوهاب و سپس توسط فیصل الدویش و به دنبال ان توسط العتیبی  و اخیرا توسط جماعت دوله به صورت کامل و صادقانه به مرحله ی اجراء درآمد.

متاسفانه این منهج فکری با برداشت اشتباهی که از اصطلاح مشرک و مشرکین و اهل بدعت و… دارد و با برداشتن عذرهای معتبر شرعی برای مسلمین و همچنین عدم شناخت صحیح دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان صدمات زیادی را به دیپلماسی مسلمین در برخورد با سایر مسلمین و دشمنان اصلی زده است.

این منهج مریدان خود را به شیوه ای بار می اورد که نه شناختی از خودشان دارند و نه از دشمنانشان ، به همین دلیل همیشه دچار شکست و سرخوردگی و اکثرا ضربه زدن به جهاد و اهداف و آرزوهای میلونها مسلمان گشته اند.

این منهج فکر ممتاسفانه با مشغول کردن مسلمین به مسلمین و تحمیل جنگ روانی و در صورت امکان تحمیل جنگ نظامی بر سایر مسلمین عملاً با ایجاد شرک تفرق و جنگ داخلی، به نفع دشمنان اسلام و مسلمین قدم برداشته اند.

این جماعت به دلایل کاملا غیر شرعی جنگ را بر امارت اسلامی و سایر گروهها و مذاهب اسلامی در افغانستان تحمیل کرد که سبب ریخته شدن خون هزاران مسلمان و تسلیم شدن هزاران عضو خود به حکومت دست نشانده ی آمریکا در افغانستان گردید.

امارت اسلامی و بسیاری از جماعتها و گروههای اسلامی در مواردی واقعا مجبور به واکنش در برابر این منهج شده اند . به عنوان مثال جماعت دوله زمانی که با امارت اسلامی اعلان جنگ کرد و دهها مجاهد را تنها به جرم طالب بودن ترور کرد و در بازارها، مساجد و تجمعات مردمی را بی رحمانه مورد حملات قرار داد، زنان و کودکان را به گروگان گرفت و حتی بزرگان قومی و محاسن سفیدان را توسط ماین ها انفجار داد و… در واقع امارت اسلامی مجبور به واکنش شد.

قطعات سریع امارت اسلامی پس از زابل، جوزجان و ننگرهار، اینک افراد متباقی جماعت دولت اسلامی را در کنر نیز شکست فاحش دادند. بعضی افراد این گروه پس از شکست در ننگرهار، به کوه های بلند کنر پناه برده بودند و با همکاری تمویل کنندگان شان برای انسجام مجدد خود پلان داشتند. اما امارت اسلامی پیش دستی نموده، آخرین صدای جماعت سلفی نجدی دوله را هم خفه کرد.

همه ی ما باید بدانیم که جماعت دوله تنها کسانی هستند که منهج سلفیت خاص نجدیت را بدون تقیه و صادقانه پیاده کرده اند و کسانی که دارای این منهج فکری هستند اما مثل جماعت بغدادی عمل نمی کنند در واقع یا تقیه می کنند و اهل ریا هستند یا می گویند فعلا قدرتش را نداریم و حالا وقتش نیست و…

پس همه باید بدانند که مشکل جماعت بغدادی در منهج فکری سلفیت خاص نجدیت بود نه هیچ چیز دیگری، و مسلمین باید کاملا مواظب این منهج فکری در میان خود باشند و بدانند شکل تکامل یافته ی این منهج یعنی : جماعت بغدادی

دیدگاهتان را بنویسید