شمشـير مجاهـدين و گردن پنتاگون در کشور کفر ستيز افغان

 شمشـير مجاهـدين و گردن پنتاگون در کشور کفر ستيز افغان

ارائه دهنده: زید کنسک / فراه

 الفاظ و کلمات مملو از مدو جزرى که هم انتهاى کبر و غرور و به همين شکل بى سابقه ترين اظهارات ضعف و ناتوانى امريکايى های سکولار(مشرک)  را چه از زبان سياسيون و مخصوصاً جنرالان پنتاگون، جهاد و انقلاب اسلامى افغانستان ظاهر و هويدا نموده است، درطول تاريخ ايجاد و تبارز امريکا، در سطح جهان بى مثال بوده است.

بلى! جهانيان در نخستين تجاوز امريکای سکولار(مشرک) به کشور کفر ستيز افغان، هم اظهارات مملو از نخوت و بلندپروازى هاى بش راشنيدند که باشد و مد آغاز دور ديگرى از سلسله جنگ های سکولاریستها (مشرکین) عليه مسلمانان را اعلان نموده و هم به تمامى سران وزعماى طاغوتی حاکم بر سرزمینهای اسلامى بانهايت استخفاف و سبک نظرى گوشزد نمود که: «يا باما باشيد و ياهم با تروريزم!»

بدون شک و ترديد که در خلال نزدیک به ۲۰ سال گذشته از آغاز وجريان جنگ سکولاریستی تمام عيار عليه مسلمانان در افغانستان طبق اعلان سردمداران و طواغيت امريکا از همۀ امکانات، شرايط، وسايل و ابزار شان به مستوى امريکا و خارج از آن به سويه بين المللى، به حداعظمى استفادۀ بى سابقه را کردند. ازکشاندن به زندانهاى وحشيانه و سبعانه گرفته تابمبارى هاى ددمنشانه و قتل عام خورد وبزرگ افغان وصدها کارستانهايى که در قاموس بشريت وجود نداشت، تاريخ جهان ابواب، فصول و عناوين جديد، تازه وبى سابقه يى را برايش اختصاص داده و آنرا ثبت و درج نمود.

حمد و ثناى بى پايان خداوند عزيز و ذوانتقام راست که از دوسه سال بدينسو، ضربات مجاهدين مخلص، هدفمند و باهمت افغان را چنان کارگر ساخته است که نظام طاغوتى و گردن کش امريکايى و مخصوصاً جنرالان پنتاگون حرف ها و سخنانى را درباب مجاهدين افغان، ادامۀ جنگ و فرجام جنگ مجهول و خطرناک امريکايى ها و ناتو در افغانستان برزبان مى آورند که هم با مسلک فرتوت کوبايى امريکايى ها و هم از نقطه نظر نظاميان خشک، سرتمبه وبى هدف پنتاگون کاملاً در تضاد و درمغايرت قرار دارد!!

چنانچه جهانيان ديدند و شنيدند که قوماندانان نظامى عساکر امريکا و ناتو در افغانستان، چگونه ملتمسانه زیر بار صلح با امارت اسلامی جهت فرار از جنگ با مجاهدین رفتند.  افتخار بر مجاهدين فاتح و سربلند افغان است که بعد از پارچه و تجزيه نمودن شوروى مرعوب زمان، باضربات شديد و کارگرشان قامت امريکاى کله شخ ومدمغ را نيز خم ساخته و براى اولين بار جنرالان مغرور پنتاگون را که همواره بالاف و گزاف سخن گفته و از برنامه هاى نظامى شان در افغانستان، منطقه وسطح جهان بيانهاى گوناگونى را ايراد مىکردند، اينک بعد از چشيدن طعم تلخ ناکامى متواتر از دست مجاهدين سرشار افغان و لمس نمودن آن با همۀ وجود، آهسته آهسته (هرچند که بالاى ايشان نهايت سخت و مشکل تمام مى شود) مى خواهند طوعاً و کرهاً به قاموس شکست، پذيرش ناکامى و اعتراف براى عدم برنده شدن قطعى جنگ با مجاهدين فاتح و فايق افغان- خود را آشنا، عادى و خاضع بسازند!! ورنه، چطور ممکن است که از زبان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه امريکايى در افغانستان در همچو شرايط حساس و سرنوشت سازى که همه چيز هاى از دست رفته بشمول آبرو و کشته شدن هزاران عساکر امريکايى، براى مردم شان وعدۀ صد در صد پيروزى عليه مجاهدين وبدست آوردن امتياز تطبيق دموکراسى فرمايشى خود شان رانيز در سرزمين افغانستان داده بودند، بلى! چگونه امکان پذير بود که باانحراف و چرخش بى سابقه به اين سخن تن بدهند تا بگوئيد که: « ما به شرطی که کاری به کارمان نداشته باشند از افغانستان می رویم »

و بعد از افشاى همۀ رازها، توطئه ها و دسايس ضد اسلام وبشريت، ریاکارانه خود را براى جهانيان به نحوى صادق و راستگو جلوه بدهند و به دروغ بگویند: « ما به خاطر صلح از افغانستان می رویم »

امروز زمامداران، سياست مداران و حتى جنرالان ماجراجو و سرکش امريکايى، درست تقسيم نمودن را بعد از کندن کلۀ گرگ خوب آموخته و آنرا به صورت چاروناچار آهسته آهسته مشق و تمرين نموده مى روند!

باید تمام جهان بداند که :

–         آمریکا تنها برای بی غیرتان و ترسوها ببر و شیر است .

–         تنها با زبان قدرت و از موضع قدرت باید با آمریکا و سایر سکولاریستها وارد گفتگو شد

–         باید تا آخرین لحضات مواظب غدر و خیانت آمریکا و سایر سکولاریستها بود

پس ای مسلمین جهان  اختلافات فرقه ای و مذهبی را کنار بگذارید و همه بر علیه آمریکا (سر افعی) و مزدورانش با هم متحد شویم .

دیدگاهتان را بنویسید