در پذیرش سخنان علمای امت که «نجدیت» در رسانه های ارائه می دهند احتیاط کن

در پذیرش سخنان علمای امت که «نجدیت» در رسانه های ارائه می دهند احتیاط کن

به قلم: صدیق دهواری/ بلوچ

ما در  بررسی جریاناتی که در تاریخ اسلامی تحت عنوان سلفی و سلفیت شناخته شده اند به دسته بندی این جریان در سه دسته دست یافتیم :

  1. سلفیت علمای خیرالقرون (یعنی آنچه تمام مذاهب اسلامی هم اکنون بر آن هستند)
  2. سلفیت ابن تیمیه و شاگردانش چون ابن قیم و ابن کثیر
  3. سلفیت محمد بن عبدالوهاب یا نجدیت

سلفیت نوع سوم که شایسته است تحت عنوان نجدیت از آن یاد شود دارای مختصات خاص خود در تعریف و ارائه ی بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات شرعی (مثل تعریف از شرک، مشرک، توحید، عذرهای معتبر شرعی، تکفیر، دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و…) است که با آنچه تحت عنوان سلفیت نوع اول و دوم (یعنی منهج تمام مسلمین) ارائه داده اند تفاوتهای ریشه ای دارد.

«نجدیت» درواقع جریانی است مستقل و منفک از سایر مذاهب و جریانات اسلامی که قصد دارد واژه و کلمه ی سلفی و سلفیت را برای خود مصادره به مطلوب کند و با نوعی مغالطه برای اثبات دیدگاههای خود به صورت قیچی کاری و حتی تحریف گفته های گذشتگان این امت استدلالهائی را سر هم می کنند که دیدگاههای آنها را درست نشان دهد.

 در این صورت هرگز نمی توان به رفرنسها و منابعی که «نجدیت» از سخنان علمای گذشته جهت پیشبرد دیدگاهها و اهداف خود به کار می گیرد اعتماد کرد مگر اینکه «کل» گفته ی علمای سلف و پس و پیش گفته ی این عزیزان و مخاطب آنها آورده شود.

در فضای مجازی بسیاری از قیچی کاری های طرفداران نجدیت از علمای گذشته ی این امت مثل برداشتن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ» و استناد به آن در نزدیک نشدن به نماز و ترک نمازاست که بخشی ازیک آیه و حتی بخشی از تکمیل یک حکم شرعی در تحریم مسکرات است.

بخشی از سخن عالمی را در موضوعی قیچی کاری می کنند و طبق آنکه موافق دیدگاه آنهاست ارائه اش می دهند، در حالی که کل سخن آن عالم هرگز چنین نتیجه ای نمی دهد و حتی در تضاد کامل با دیدگاه این علماء است.

پس ای برادر و خواهری که دلت برای اسلام و مسلمین می سوزد و قصد داری کاری انجام دهی که رضایت الله و عاقبت به خیری در آن باشد: به دلیل ناراستی ها و کج فهمی و قیچی کاری های فراوانی که نجدیت در فضای مجازی نسبت به سخنان گذشتگان این امت مرتکب شده اند، نسبت به منابعی که ارائه می دهند با احتیاط برخورد کن؛ و اگر می خواهید به جهالت به دیگران صدمه نزنید هر چه نجدیت از سخنان گذشتگان و سایر منابع اسلامی بیان کرد«فَتَبَيَّنُوا».

دیدگاهتان را بنویسید