مشکل از تفکر نجدیت است یا از مجریان نجدیت؟

مشکل از تفکر نجدیت است یا از مجریان نجدیت؟

ارائه دهنده: عبدالله مهاجر

ابومحمد مقدسی ضمن سرکش، ظالم و اهل بغی خواندن دارودسته ی جولانی که از گروهکهای کوچکی چون گروه مُلا فتاحی تشکیل شده است می گوید:

” نه مهاجری !نه بزرگی نه کوچکی نه داعی ای نه ریش سفیدی نه مردی و حتی نه زنی !. محترم و با وقار پیششان کسی است که انها را تایید یا برایشان پینه می بندد و برایشان طبل می زند.

ای جماعت هیئه ایا فکر می کنید که به به قله ی عزت و شکوه رسیده اید و کسی به این مرحله ی شما نرسیده و نخواهد رسید! واین طغیان و سرکشیتان با ظلم و بغی ضعیف و سست نخواهد شد! الله برایمان کافیست و بهترین نیرو دهنده اوست

بلال عبدالکریم ان روزنامه نگار با ادب و با شخصیتی که مظلومین را به کمک شتافته بود و هیچ ضرری بهتان نرسانده بود ! تنها کسانی به شما بدی رساندند همانا امنیین و بزرگان سرکش و سرکشی و ظلم و بغیتان بوده و منتظر باشید که انگشت پیشیمانی را به خاطرش گاز خواهید گرفت.”

دارودسته ی نجدی جولانی به جماعت نجدی دوله و دهها گروه نجدی دیگر خیانت و بغی کرد و هم اکنون ابومحمد مقدسی به عنوان یکی از صدها شیخ متضاد و رنگارنگ نجدیت  – که هیچ یک آن دیگری را قبول ندارد – چنین سخنانی را نسبت به این گروه نجدی می گوید.

به نظر شما مشکل از تفکر نجدیت است یا از این صدها گروه و شیخ متضادی که از این تفکر تولید شده اند؟

از کوزه همان برون تراود که در اوست، از نجدیت نیز غیر از تفرق و تولید جنگ داخلی میان مسلمین و مشغول کردن مسلمین به مسلمین و در نهایت سپردن سرزمینهای اسلامی به کفار سکولار جهانی و طاغوتهای محلی ندیده ایم .

دیدگاهتان را بنویسید