علمای درباری نجد و منبع فتواهای آنها

 علمای درباری نجد و منبع فتواهای آنها

به قلم: ابوبکر الخراسانی

کسانی که اهل علم و بصیرت باشند قبل از اینکه فتنه بیاید آن را متوجه می شوند اما زمانی که فتنه رخ داد همه از آن آگاه می شوند. اهل علم با شناختی از منهج نجدیت دارند می دانند که این تفکر وارد هر سرزمینی شود به دنبال خودش تفرق و چند دستگی و مشغول شدن مسلمین به مسلمین و جنگ لفظی و فیزیکی میان مسلمین را به ارمغان می آورد به همین دلیل تمام تلاش این علماء این است که با تبلیغ منهج صحیح اسلامی مانع چنین مشکلات و فتنه هائی شوند.

شما تصور کنید که سعید رسلان مصری از بزرگان نجدیت که در کنار سیسی ایستاده و مخالف اخوان المسلمین است و مثل خیلی از جاهلها خیال می کند که حاکم قطر مثل اردوغان اخوانی است به همین دلیل بر حاکم قطر  که سخنانی مخالف سیسی گفته ایراد میگیرد و او را خیانت کار میخواند؛ حالا در برابر این شخص صالح فوزان از دیگر بزرگان نجدیت، برای اینکه ایراد گرفتن از حکومتهای فاسد و ظالم گسترش پیدا نکند، بر رسلان رد میدهد که ایراد گرفتن علنی بر حاکم کشور چه کشوری که در آن هستی و چه کشور دور دست صفت خوارج است و این یک نوع خروج است.!!

در اینجا صالح فوزان نجدی مخالف نقد گرفتن بر حکام دولت هاست حتی دولت های دور دست ،وی حتی اعتراض قلبی را هم مصداق شورش می داند و مدعیست تنها حالتی که مصداق «النصیحه لولی المسلمین» می تواند باشد انتقاد غیر علنی و پنهانی است، اما به راحتی در مورد امارتها و حکومتهای اسلامی در افغانستان و یمن و سومالی و ایران و مالی و …. دروغپراکنی می کند و جنگ روانی راه می اندازد!

حالا سوال ما اینجاست چرا صالح فوزان و امثال او  در مورد این حکومتها و رهبرانشان اینگونه حرف میزنند، در حالی که آنرا صفت خوارج میدانند و این حاکمیتها بیشتر از ۵۰ برابر قطر خاک و رعیت دارند؟!

در این صورت باید دانست که بدگویی از حکام فاسدی که ولی امرشان می دانند صفت خوارج است و بد گویی از حکامی که مخالف ولی امرهایشان باشد ایرادی ندارد!!

قضیه عجیب شد، نه!! هیچوقت باور می کردید که فتواهای علمای نجدی درباری دقیقا همراه و موافق با فتاوا و خواست طاغوتها باشد !!!

دیدگاهتان را بنویسید