بخوان وتدبرکن وبه کارگیر . وصیت های ده گانه ی امام حسن البناء رحمه الله

بخوان وتدبرکن وبه کارگیر . وصیت های ده گانه ی امام حسن البناء رحمه الله 

*هر گاه ندای اذان را شنیدید،درهرشرایط وحالی که هستید، برخیزید وبه سوی مسجد ونماز جماعت روان شوید.

*قرآن را بخوانید وبه صورتی دقیق در فهم معانی آیات آن تلاش کنید یا به آن گوش فرا دهید.از ذکر خدا غافل نشوید واوقات خویش رابیهوده تلف نکنید.

*برای یاد گیری وسخن گفتن به زبان عربی فصیح، تلاش جدّی بنمایید،زیرا تکلم به زبان عربی از شعائر اسلام است.

*در بحث گفتگوزیاده روی نکنید تا به مجادله نینجامد زیرا مجادله درهر حالی مذموم وبی خیر است.

*از خندیدن بسیار خودداری کنید،زیرا قلبی که با  خداوند تبارک وتعالی در ارتباط باشد،آرام وبا وقار است.

*از مزاح وشوخی دوری نمایید، زیرا انسانهای مجاهد وباهدف همه ی امورشان جدی وجدیت می باشد.

*به هنگام سخن گفتن صدایت را به اندازه ی احتیاج بلند کن، زیرا بیش ازآنچه لازم است،حماقت می باشد.

*از غیبت دیگران وزخم زبان زدن وتوهین به آنها خودداری کن وجز به خیر ونیکی زبان به سخن مگشای.

*باهر برادری که ملاقات نمودی،سعی کن خوب او را بشناسی،  زیرا اساس دعوت مابر محبت وشناخت پایه ریزی شده است.

*به راستی مسوولیت وکارهای ما بیش از اوقات ماست.  پس لازم است دیگران رادر سود بردن از اوقاتشان یاری کنید وچنانچه خود کاری ومسوولیتی دارید، در ادای آن ازوقت صرفه جویی واختصار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید