خطر سهل انگاری با لباس اعتدال و میانه روی در میان اهل سنت ایران

خطر سهل انگاری با لباس اعتدال و میانه روی در میان اهل سنت ایران

به قلم : منتقد مکتب مفتی زاده

امروزه ما شاهد افراد و گروههای سکولار زده ای در میان اهل سنت ایران هستیم که با چاشنی نژاد گرائی و قومیت گرائی حتی با عبا و عمامه و…. با استفاده از منابر و حلقات درس و با پشتوانه ی شبکه های ماهواره ای مختلف، درپی شرعی جلوه دادن یا عادی سازی کفریات سکولاریستها و بدعت های خطیر سکولار زده ها و افکار اهل بدعت فرقه های مختلف در میان مردم هستند.  

به نظر بنده اینها نسبت به عقاید اهل سنت جاهل نیستند و نسبت به عقاید سکولاریستها هم بی اطلاع نیستند و احمق ترین انسان هم با بررسی عقاید و کارنامه ی احزاب مختلف سکولار می تواند به سادگی به میزان مفاسد فکری و عملی این سکولاریستها پی ببرد. پس اینها جزو دارودسته ی منافقین یا سکولار زده ها در میان اهل سنت هستند که در پی کسب مدال اعتدال از سوی عوام هستند آنهم به قیمت گمراه ساختن مردم!. زیرا محال است کسی عقاید اسلامی را بشناسد اما نداند عقاید سکولاریستها در تضاد با آن است، مگر اینکه هوای نفس و خشنودی خلق الله را در اولویت قرارداده باشد!

اگر در مقابل بدعت ها و مبتدعین، اهل سنت مآبانه برخورد نکنیم، در مقابله بدعت ها،  بدعت درست می کنیم، همان طور که در مقابل خوارج ، اهل ارجاء ایجاد شدند. همان طور که در مقابل کسانی که در تکفیر غلو می کنند کسانی درست شدند که صادر کردن حکم تکفیر را برای کسانی که دچار انواع کفریات مُخرِج مِن المِلَّه شده اند، آن هم بعد از مراحل شرعیش را محال می دانند.

اینهائی که ادای مسلمین را درمی آورند اما در خدمت به احزاب مختلف سکولاریستی کار می کنند جزو دارودسته ی منافقین میان مسلمین و جزو اهل بدعت هستند. اینها تنها با قدرت نظامی مدیریت می شوند نه با دلیل و قرآن و سنت و فقه. باید بدانیم که اتحاد با کتمان حق و تمجید مبتدعین بدون افشا کردن و نقد انحرافاتشان میسر نمیشود و این روش اعتدال نیست بلکه کمک به تحریف دین است.

معتدل نمایان شاید به ظاهر موضعی آراسته و پسندیده داشته باشند در نزد عوام مردم! اما نه تنها موضع اینها خلاف موازین شرعی و روش ائمه ی اسلام بوده بلکه در اصل روش اینها خیانت در حق مسلمین و متضرر کردن مسلمین، و هموار ساختن مسیر کژی و انحراف در دین برای عوام بی اطلاع و قرار دادن عوام در مسیر اهداف احزاب سکولار محلی و کفار سکولار جهانی است.

دیدگاهتان را بنویسید