وفكُّوا العاني : زندان پلچرخی کابل به تصرف امارت اسلامی افغانستان درآمد و اسراء آزاد شدند

وفكُّوا العاني : زندان پلچرخی کابل به تصرف امارت اسلامی افغانستان درآمد و اسراء آزاد شدند

همین امشب برادران خبر دادند که زندان مخوف پلچرخی یکی از زندانهای مخوف آمریکا و مزدورانش توسط امارت اسلامی افغانستان تصرف شد و تمامی زندانی های آن آزاد شدند.

شایسته است در چنین روزی یادی کنیم از خواهر اسیرمان دکتر عافیه صدیقی که توسط آمریکا «سر افعی» اسیر شده و بدترین شکنجه ها و تجاوزها را تحمل کرده و هم اکنون نیز در زندانهای این فرعون زمان به سر می برد.

به امید روزی که تمام مسلمین با هم متحد شوند و ابهت و عزت از دست رفته ی بسیاری از مسلمین را به آنها برگردانند.

دیدگاهتان را بنویسید