صدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ:اَمِیرِکه و اَینگلِیز و اِسرائِل زَمانَه وِی تِیرارِیست دَولَتلردِیر

   صدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ:اَمِیرِکه و اَینگلِیز و اِسرائِل زَمانَه وِی تِیرارِیست دَولَتلردِیر

اَنگلِیه نی اِیحتِرام پَرتِیَه سِینِی رَهبَری و شُو دَولَتنِی مَجلِیسِینِی نَمایَندَه سِی جارج گلاوینی اَیتِیشِیچَه: اَگر تِیرارِیزم سُوزِینِی مَعناسِی سِیاسِی مَقصَدلَرگه اِیرِیشِیش اوُچُون بِیگوُناه آدَملَرنِی اوُلدِیرِیش مَعناسِینی بِیلدِیرَدِیگن بُولسَه، مِینِی سِیزلَرگه بِیر سَوالِیم بار: عِراقنِی فَلوُجَه سِی و اَفغانستانده و فَلَستِیندَگی آدَملَرنِی قیرغِین قِیلَیاتگن اَمیریکه اَنگلِیه و اِسرائِلنی زَمانه وِی تِیراریست دَولتی دِیسَه بُولَدِیمِی یا اوُنگه باشقه نام قوییش کِیرَکمی؟

مین ۱۱ سِینتَبر واقِیعَه سِیدَن سُونگ اَنگلِیه نی پَرلَمِینتِیده قوُیِیدَگِی سُوزلَرنِی اَیتگن پَیتِیمده: تِیرارِیزمنِی اَصلِی سَبَبچِیسِی زُورَوانلِیک و باسقِینچِی دَولَتلَرنینگ تَلان- تَراج قِیلِیشِی و دِیکتَتار دَولَتلَرنی حِمایه قِیلِیشِیدیر. کِییِینراق اوُتکَزِیلگن بِیطَرَفانه بِیلدِیرِیلگن نَظَرلر نَتیچه سِیده شُو نَرسَه مَعلوُم بُولَدِیکی، ۸۵ % آدَملر مِینی فِکرِیمنی توُغرِی دِیب سَنَشگن، اَمّا جُوده کوُپ نَمایَنده لَر و اَخبارات واسیطه لَری تامانیدن مِینگه قَرشِی حَمله قِیلِیندی.

مین شونی آچیق اَیتماقچیمَنکی: عِراق و اَفغانستاندَگی باسقینچی کوُچلَرنی قَرشِیسِیده کوُتَرِیلِیب چِیقگن کِیشیلَر، فَقطگینه مَدَنِیَت و مادِّی سَرمایه نی و عَرَب، مُسُلمان آدَملَرنی شَرَفِینِی حِمایه قِیلِیبگینه قالمَسدَن، بَلکی اَمِیریکه و اَنگلِیه دَولَتلَرینینگ زُورَوانلِیگی، جَنگ باشلَشِینی قَرشیسیده توُریب بُوتون جَهانّی تِینچلِیگی و خَوفسِیزلیگینی طَرفداری بُولِیشیَپتی.

اَمِیرکه و انگلیه رَهبَرلری مُسُلمانلرنی قانگه چَنقاق، بِیمار آدَملر، دِیب ناملَشَدِی، مِینی اوُلرگه اَیتماقچی بُولگن سُوزِیم قُویِیدَگیچه: بَرچه قانونی و انسانی مِعیارلرگه قَرَمه – قَرشی رَوِیشده اوُزینگیزنی مادّی مَنفَعَتلرینگیزنی تَعمِینلَش اوُچُون کَتّه مِقیاسدَگِی آدَملَرنِی قِیرغِین قِیلَیاتگن سِیزلر و سیزلرگه اوُحشَگن باسقِینچیلَرنی تِیراریست دِیسَه بُولَدِی. سِیزلر جَنگ جِنایَتچِیلَرِی صِفَتیده مُحاکَمَه قِیلینیشینگیز کِیرَک.

مینی اِعتِقادیم بُویِیچَه، اَگر اَمِیرکه و اَنگلِیه و اِسرائِل دَولتلرینی زُورَوانلیگی، تَلان –تَراج قِیلِیشلَری بُولمَگنده بن لادن و تِیرارِیزم هَم وُجُودگه کِیلمَگن بُولَردِی. مِینی شُو نَرسه گه اِیشانچیم کامِلکی، هِیچ قَیسِی مُسُلمان، باسقینچی دَولتلَرنی زوُرَوانلیگی و سِیاسَتلرینی حِمایه قیلیب چیقیشگه حاضِر اِیمَس.

مَنه بُو باسقینچی دَولتلرنینگ اَخبارات واسیطه لَری و مِینَطقه لَردَگی بُورجُوعَزِیهَ دَولتلری، هَمده اَمِیرکه و اَنگلِیه نِی قُولیده اَبزار حالِیدَگی پَرتِیه لرنینگ اَخبارات واسیطه لری آلیب بارَیاتگن تَبلِیغاتلرگه قَرَمَه – قَرشی رَویشده، باسقینچی کوچلَرنی رُوبَرُوسِیدَگی قَرشِیلِیک کوُرسَتوُچیلر آلدِینگی سابِق رِیچِیمنی قیَتَرِیشگه حَرَکت قِیلیبگینه قالمَسدَن، بَلکی اوُزلرینی دینی و سَرمایه لرینی هم  حِمایه قیلیشدی و مِینی اِیشانچِیم کامِلکی اوُلر اَلبتّه غَلَبَه قازانِیشَدی.

گلاوی اَنگلیه نی باش وَزیری و اَمِیرکه نی پریزیدینتینی سِیاسَتلری بُوتُون جَهاندَگی وَیرانگرچیلِیکلَرنِی سَبَبچِیسی دِیب بِیلَدی. اوُنی قوُشِیمچَه قِیلِیب اَیتیشیچه: لاندان و وَشِینگتانّی سِیاسَتلری عاقِبَتیده یُوزَگه کِیلگن بوگونگی کوندَگی جَهان بُوییچه صادِر بُولَیاتگن عَدالَتسیزلیکلَرگه نِسبَتاً مُسُلمانلرنی کوُپی اوُزلَرِینی قَتّیق مُناسَبَتلرینی اِظهار قیلیشیَپتی……..منه بو ظالم سیاستلر سَبَبلی مسلمانلر غَربدَن نَفرَتلَنیب قالیشگن. منه بو تیراریستِیک عَمَلِیاتلرنی تُوحتَتِیشنی و تیراریزمنی اِیلدِیزی بیلن قوپاریب تَشلَشنی بِیردَن- بیر یُولی، جَهانگه حاکِم بُولیب تورگن قُدرَتلر اوُزلَرینی اوُرته شَرقدَگی مَحرُوم مِینطقه لرگه قَرشی آلیب بارَیاتگن ظالم سِیاسَتلرِیدَن واز کِیچیشیدیر.

ششُو بیلن بیرگه گلاوی اَفسُوس بیلن اَیتیاتگن نَرسه لَرِیدَن بیری بِیر قَنچَه اِسلامی دَولَتلَرنینگ اَمیرکه نی اِیستَک – حاهِیشلَریگه باش اِیگیشیدیر. اوُ مَنه بُو دَولتلرگه حِطاب قیلیب اَیتَدیکی: سیزلر کیلتیریب چِیقَریاتگن تَفرّق و فِتنه تُوقِیشلر عاقِبَتیده اوُزِینگیزنی اِعتِبارینگیزنی قولدَن بای بِیرَسیزلر. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *