آنهایی که مصلحت و مفسده را می پرستند

آنهایی که مصلحت و مفسده را می پرستند

سید قطب رحمه الله می گوید:

” كلّ من جَبُنَ عن قول كلمة الحقّ، تحجّج بالمصلحة والمفسدة حتى أصبحت المصلحة والمفسدة طاغوتاً يُعبدُ من دونِ الله.

همه ی کسانی که از بیان کلمه حق می ترسند دلیل آن را مصلحت و مفسده ذکر می کنند چنانکه رفته رفته مصلحت و مفسده به طاغوتی تبدیل می گردد که به جای الله عبادت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید