حوکمی یاسای دانراوی سیکولاره کان کوفره و چه ك هه لگرتن و هه ولدان بؤ چه سپاندنی له ناو مرؤفه کاندا

حوکمی یاسای دانراوی سیکولاره کان کوفره و چه ك هه لگرتن و هه ولدان بؤ چه سپاندنی له ناو مرؤفه کاندا

ئا: هیمن بانی شاری

شتیك زؤر گرنگه له میژه ده مه ویت پیتان را بگه یه نم تکایه گویم بؤ رادیرن.

په یامه که م ئه وه یه که ته واو دلنیام و یه قینم هه یه هیدایه تی من و ئيوه و هیچکه سی تر له ده ست هیچ مرؤفیکدا نیه و ئه گه ر الله تعالی بریار بدات له رؤژیکدا یه ك ملیؤن کورد ده بنه موجاهید و به لکو کوردستان و غه یری کوردستانیش فه تح ده که ن ، به لآم ئه مه وئ ئه وه تان پئ بگه یه نم که هه ول و ماندو بونی من لیره وه ته نها وه ك ئه نجامدانی واجبیکی شه رعیه و له پاداشت زیاتر چاوه روانی هیچ شتیکی تر نیم و که سیش نازانیت من کیم و گرنگیش نیه هه رکه س گویم بؤ ده گریت و قسه م لئ قبول ده کات، یان گالته م پئ ده کات و به ناته واوم ده زانیت و جنیوی ناشیرینم پئ ده دات، به لآم لیشتان ناشارمه وه که هیدایه ت وه رگرتنی ته نها که سیك له لای من له وه خؤشتره که ته واوی دنیام بؤ بکریت به دیاری و بؤم برازینریته وه و به جوانی پیشکه شمی بکه ن .

به لآم با ئيوه ش له بیرتان بیت که هاتنی ئيمه له بؤ ئيوه ئيمتیحانیکه و هه ر له دنیا به زمانی خؤتان و به نه رم و نیانی پیتانمان راگه یاند که «رازی بوون به حوکمی یاسای دانراوی سیکولاره کان کوفره و چه ك هه لگرتن و هه ولدان بؤ چه سپاندنی له ناو مرؤفه کاندا ده بیته هؤی کافر بونی هه لگرانی و پاریزه رانی، ئه گه ر چی به ته نها وشه یه کیش پاریزگاری لئ بکریت».

بؤیه ئه و چه ند وشه یه م له که وانه شدا جیا کرده وه که باش باش بزانن ئيمه بؤ له ناودانی یاسای کوفر و هه لگرانی هاتوین و په رله مانی سیکولاره کان به ”بـــت” ده زانین و ئه ندام په رله مان و سه رؤکی حیزبه کان به ”طاغوت” ده زانین و پیشمه رگه و پؤلیس و هه مو ده زگا ئه منیه کان به ”بـتـپـه رســت” ده زانین به جؤريك که په رله مانی سیکولاره کان حه لال و حرامیان به ناوی ئازاد و یاساغه وه بؤ دیاری ده کات و ئه وانیش پابه ندی بریاری خواکه یانن که خودی په رله مان ده کات!

جیهاد و کوشتار و کؤششی ئيمه ش بؤ چه سپاندن و سه روه ر کردنی شه ریعه تی الله یه و ده لیین ده بیت قورئان حوکم بکات و هه مومان سه ربازی راپه راندنی فه رمانه کانی قورئان بین .

له و پیناوه شدا بئ باکین ئه گه ر ۷ ملیارد که س دژایه تیمان بکه ن و به شیت و ناته واومان بزانن، چونکه الله تعالی وه عدی سه رکه وتن و عاقیبه تی به ئيمه داوه و دلنیاین ئه گه ر ئيوه ش هاوکارمان نه بن الله تعالی خؤی له قاره دوره کانی دنیاوه هیدایه تی خه لكیك ده دات و ده یانیریت و ئاینه که ی خؤیان پئ سه ر ده خات .

(هذا وصلی اللهم وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه الی یوم الدین ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *