در عملیات طوفان الاقصی، با وجودی که مجاهدان از رد فعل وحشیانه اسرائیل آگاه بودند، چرا جنگ را آغاز کردند؟!

در عملیات طوفان الاقصی، با وجودی که مجاهدان از رد فعل وحشیانه اسرائیل آگاه بودند، چرا جنگ را آغاز کردند؟!

به قلم: دکتر محمد بن محمد اسطل فلسطینی

بخاطر احترام موقعیت علمی، وهمچنین ضایع نکردن وقت در جنجالهای توخالی بی فایده، یا کم فایده، بطور عموم تمایل چندانی ندارم به رد زدن بر حرفهای پوچی که در سوشل میدیا مطرح می شود.
در روزهای گذشته برخی عزیزان از من در مورد افرادی پرسیدند که می گویند: لازم نبود انگشت در کندوی زنبورهای صهیونیستی کنید وآنها را بشورانید تا چنین شود!
اینبار بطور استثنایی جوابی گذرا وسریع که به ذهنم خطور می کند را بیان می کنم. در این وضعی که قرار داریم حوصله جواب کافی وشافی ندارم، تنها به چهار مورد اشاره ای سریع می کنم:

 1. دشمن به صورت بی سابقه ای شروع کرده بود به اهانت به مسجد اقصی ویهودی سازی آن. و با سرعت گامهای بلندی برداشته بود برای ویران کردن مسجد اقصی وبنای هیکل خودشان بجای آن. تجاوزاتی که پیش از این طی دو یا سه سال انجام می داد را حالا ظرف دو یا سه هفته انجام می داد.
  این در کنار اهانت وتحقیر وشکنجه ساکنان بیت المقدس، وبه زندان انداختن فرهیختگان آنها. در کنار ممنوعیتی که بر بسیاری از مسلمانان اعمال کرده به آنها اجازه نمی دهد وارد مسجد شوند. در مسجد بیش از ۵۰ کلاس علمی دایر می شد که سالهاست تعطیل شده است.
  چند روز قبل از عملیات بیش از ۵۰۰۰ صهیونیست با قدمهای نجس خود حرمت مسجد اقصی را درهم شکستند. طی ۲۰ سال اخیر چنین تجاوزاتی با این وقاحت وبدین حجم صورت نمی گرفت.
  این عملیات آمد تا جلوی این تجاوزات وبی حرمتی ها را بگیرد. نام عملیات “طوفان اقصی” گویای این ماجراست.
 2. دشمن طی ۱۵ سال گذشته تلاش دارد ما را آرام آرام زنده بگور کند: نسل جوان ما دراین فضای خفقان بزرگ شده. جوانان بیست وسی ساله بطور کلی در تمامی ابعاد زندگی فلج شده اند. بیشترشان نمی توانند ادامه تحصیل دهند ویا ازدواج کنند ویا خانه ای بسازند ویا کاری پیدا کنند. وپیامدهای این فشارها مشکلات اجتماعی حادی به بار آورده، نرخ بیکاری وتاخیر ازدواج دختران بالا رفته وطومار بحرانهای اقتصادی واجتماعی روز بروز درازتر می شد.
  اخیرا دهها هزار از جوانان راهی کشورهای غربی شده اند تا لقمه نانی به کف آورند. وصدها تن آنها را نهنگ ها در آبهای دریا تکه پاره کرده اند. تنها آرزویشان این بود که از بحرانی مرگبار به بحرانی دیگر منتقل شوند.
 3. دشمن به وحشی ترین صورت اسیران ما که تاج سرما هستند را شکنجه می کند. بگونه ای که روزانه دهها بار مرگ را می چشند. تصور کنید برخی از اسیران ما بیش از ۱۳ سال است در سلولی به مساحت یک ونیم متر بسر می برند. وبرخی دیگر را وارد سلولهایی که درو دیوارش با کثافت ومدفوع مالیده شده می کنند واسیر را مجبور می سازند طی ۲ تا ۳ روز زیر فشارهای روانی وحشتناک آنجا را تمیز کند. اسیران را لخت کرده آنها را اثنای تمییز کردن سلولهای متعفن با تازیانه می زنند، وچون سلول را تمیز کرد به سلولی دیگر با همین وضع منتقل می کنند.
  در آونه اخیر بصورت غیر قابل تصوری اسیران را زیر فشار قرار داده بودند. آنها گمان می کردند امت آنها را فراموش کرده، کسی با آنها همدرد نیست واحساس نمی کند که چه وضع فلاکت باری دارند.
  با بالا گرفتن نعره مذهبی در حکومت صهیونیستی به رهبری “ابن غفیر” وهم شکلانش فشارها در جهنم زندان بر اسیران شدت گرفت، وبه مرحله غیر قابل تحمل رسیده بود.
  ودر ماههای گذشته درخواستها وصداهای مردم برای رهایی اسیران، ونجاتشان از این وضعیت فلاکت بار بلند شده بود.
  اضافه بر این وضعیت بغرنج خانمهای اسیر بود که به شدت مورد تحقیر واهانت وتجاوزاتی که با دین وعفت وحیا در تضاد است ونمی خواهم بدان اشاره کنم، قرار می گرفتند.
  این عملیات آمد تا برای این مشکلاتی که پایان پذیر نبود، حد ومرزی بگذارد.
 4. و آنچه “حرکت مقاومت اسلامی” صراحتا اعلام داشت. که به اطلاعات محرمانه دشمن دست رسی پیدا کرده بود، که طی آن مشخص شد دشمن خود را آماده کرده بود برای حمله ای غافلگیرانه و وحشیانه وکمرشکن به نوار غزه تا آنرا با خاک یکسان کند. حماس خواست این فرصت را از دست دشمن بگیرد. واجازه ندهد به موقعیتی که غافلگیر شدن نوار غزه برایش مهیا می کرد، برسد. وبا این حمله موقعیت برتر غافلگیری دشمن را به خود اختصاص داد.
  این هجوم غافلگیرانه گسترده همه این اهداف را در بر داشت.
  ما در سال ۲۰۱۴ تجربه مشابه ای داشتیم. به اطلاعاتی دست یافتیم که دشمن می خواهد حمله کمرشکنی را بر نوار غزه آغاز کند. مجاهدان بدون مقدمه با دهها موشک ظرف دو روز دشمن را سراسیمه کردند، تا مجبور شد وارد جنگ شود. وآن نقشه هایی که برای غافلگیر کردن مجاهدان وکشتن تعداد زیادی از رهبران جهادی واز بین بردن صدها مجاهد در قرار گاههای آموزشی ومواردی دیگر که در سر داشت، را نتواند به دست آورد.
  این چهار مورد را با عجله زیر غرش هولناک موشکها وجت های دشمن نوشتم، تا در پی آن بگویم:
  مجاهدان در سنگر وضع خود را بهتر درک می کنند. ووظیفه کسانی که اطلاع کافی ندارند این است که قبل از اینکه بر دیدگاه معینی قناعت یابند، از مجاهدان در صحنه بپرسند. واین در حقیقت اقتضای حکمت است. این بدین معنا نیست که افرادی که خارج منطقه هستند حق فتوا ندارند، اما از شروط فتوا این است که از وضعیت منطقه کاملا اطلاع داشته باشند.
  من با دلی رنجور این کلمات را می نگارم. چرا که صحنه بحرانها فرصت نصرت ویاوری است نه وقت انتقاد وایرادگیری.
  آنهایی که با روایت های حکومتهای مستبد که همان دیدگاه نظام صهیونیستی است سیراب شده اند، با حرفهای ما قانع نشده هیچ، بلکه فورا آماده می شوند تا به هرکسی که به باورهایش کمترین خورده ای بگیرد حمله ور شوند. از اینروست که این مناقشات فایده زیادی ندارد.
  وما سالهاست فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را با جان ودل هضم کرده ایم که گروهی همیشه در پی ضربه زدن وخیانت به جهاد هستند.
  ومژده پیامبر الله صلی الله علیه وسلم برای پاسبانان مرزهای اسلام است که به یاری الله مخالفان وطعنه جویان نمی توانند هیچ ضرری به آنها برسانند.
  ومن بر این باورم؛ برخی برایشان هیچ اهمیتی ندارد که ملتی بطور کامل زیر بار ذلت وخواری وشکنجه وفقر وبدبختی، واسارت وحقارت اسیران واهانت به مقدسات وتجاوز به بیت المقدس قرار گیرد. وگویا این وضعیت بغرنج وضعیتی است کاملا طبیعی که باید با آن ساخت وسوخت.
  نمی دانم این چه باطلی می تواند باشد که به تو اجازه دهد او را ریشه کن سازی واو با کمال لطافت ونرمی وخوش طبعی با تو رفتار کند!
  از الله متعال مسألت دارم با وجود ضعف وناتوانیمان ما را پیروز گرداند. ودر این وضع نیاز وناداری ما را از درگه کرم خویش بی نیاز گرداند. وبا تمام عجز وناتوانی که داریم ما را بر دشمن چیره گرداند. وبه ما عزت وکرامت داده از این ذلت وخواری نجاتمان دهد. وما را از منت هر خائن ناکس وایرادگر ذلیل بی نیاز گرداند.
  الله بر همه چیز چیره وغالب است ولی بیشتر مردمان نمی دانند..
  یکشنبه ۳۰/۳/۱۴۴۵هـ موافق با ۱۵/۱۰/۲۰۲۳م مصادف با ۲۳/۷/۱۴۰۲ ش.
  نهمین روز حماسه “طوفان اقصی”.
  ترجمه/ د.امراء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *